info
1. 5. - zahájení letního provozu lanové na Tanvaldský Špičák

Pravidla GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Obchodní společnost SKI Bižu, s.r.o., IČ: 27300404, se sídlem Pražská 4200/20, Jablonec nad Nisou zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 23303 (dále jen „správce“ nebo „Obchodní společnost SKI Bižu“) chrání veškeré zpracované osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“ nebo také „GDPR“).

Obchodní společnost SKI Bižu, s.r.o. je ve smyslu nařízení GDPR správcem Vašich osobních údajů, tj. zpracovává, shromažďuje, uchovává či jinak využívá Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

V těchto informacích naleznete informace o tom, za jakými účely správce zpracovává Vaše osobní údaje, jaké typy a kategorie osobních údajů jsou zpracovávány (tzn. koho a jaké osobní údaje jsou zpracovávány) a na jakém právním základu jsou Vaše údaje zpracovávány. Tento dokument dále obsahuje informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči správci můžete uplatnit.

Kontaktní adresa správce:

SKI Bižu, s.r.o., IČ: 27300404, Pražská 4200/20, Jablonec nad Nisou, 466 01, +420 483 710 999, email: info@skibizu.cz .

Obchodní společnost SKI Bižu, s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména:

1)    za účelem realizace smluvních vztahů se subjektem údajů při poskytování služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranném plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce (zejm. zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy). Identifikační a kontaktní údaje jsou tedy nevyhnutné pro poskytnutí produktu, služby, odborné pomoci nebo zákaznické podpory.

2)    pro účely svých vnitřních potřeb, především ochrany svých práv a oprávněných zájmů, zejména pak v oblasti sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb a k vyhodnocování možných rizik;

3)    pro jednotlivé účely, které jsou vymezeny blíže v článku II. až VII.

  

I.

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 1.    Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2.    Subjekt údajů

Subjektem údajů se pro účely této informace rozumějí fyzické osoby, jejichž osobními údaji správce disponuje při činnostech, které souvisejí s vlastní podnikatelskou aktivitou nebo dalšími činnostmi, které správce vykonává.

3.    Zpracování osobních údajů

Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 4.    Správce osobních údajů

Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Správcem pro účely této informace se rozumí Obchodní společnost SKI Bižu, s.r.o., IČ: 27300404, se sídlem Pražská 4200/20, Jablonec nad Nisou zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 23303.

 5.    Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce, na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů podle čl. 28 GDPR.

6.    Příjemce osobních údajů

Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

 7.    Právní základy zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údaje pouze na základě následujících právních základů:

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

8.    Zásady zpracování osobních údajů

a) Zásada zákonnosti
Správce osobní údaje zpracovává pouze zákonným způsobem a tak, aby nedošlo k porušení práv subjektů údajů

b) Zásada účelovosti
Správce zpracovává osobní údaje jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Správce může dále zpracovávat osobní údaje za účelem archivace, k vědeckým nebo statistickým účelům, a to za předpokladu dodržení přiměřených záruk ochrany práv subjektů údajů.

c) Zásada minimalizace údajů
Správce zpracovává pouze osobní údaje, které potřebuje ke své činnosti, aby dosáhl svých cílů (např. poskytnutí služby, produktu apod.)

d) Zásada přesnosti
Správce dbá na to, aby osobní údaje byly správné a přesné a podle potřeby aktualizované.

e) Zásada časového omezení
Správce uchovává osobní údaje pouze po dobu, pro kterou údaje potřebuje, resp. po dobu, po kterou mu to ukládá zákon

f) Zásada minimalizace uchovávání
Správce uchovává osobní údaje ve formě, která umožnuje identifikaci subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely historického či vědeckého výzkumu nebo pro statistické účely.

g) Zásada integrity a důvěrnosti
Osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

h) Zásada odpovědnosti správce
Správce je odpovědný za dodržování těchto zásad zpracování osobních údajů, za soulad zpracování s nařízením GDPR a tento soulad je správce je povinen, v případě potřeby Úřadu pro ochranu osobních údajů, prokázat.

9.    Identifikační údaje:

Identifikačními údaji se rozumí zejména:
 - jméno
 - příjmení
 - datum narození
 - rodné číslo
 - číslo pasu nebo jiného dokladu totožnosti
 - další údaje uvedené v jednotlivých prohlášeních o zpracování osobních údajů 

10. Kontaktní údaje:

Kontaktními údaji se rozumí zejména:
- adresa
- telefonní číslo
- e-mail
 - další údaje uvedené v jednotlivých prohlášeních o zpracování osobních údajů

 

11. Popisné údaje

Popisnými údaji se rozumí zejména:
 - chování návštěvníka
 - pokusy o zneužití našich služeb
 - bankovní spojení
 - další údaje uvedené v jednotlivých prohlášeních o zpracování osobních údajů

 

12. Údaje o zdravotním stavu

 - jméno a příjmení
 - datum a čas škodové události (např. nehoda)
 - místo, kde došlo k události
 - pracovnělékařský posudek
 - další údaje uvedené v jednotlivých prohlášeních o zpracování osobních údajů

 

13.Zvláštní kategorie osobních údajů

Správce nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů uvedených v čl. 9 GDPR (rasový či etnický původ, politické názory, náboženské vyznání či filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje, údaje o zdravotním stavu, sexuální život, sexuální orientace apod.), kromě údajů o zdravotním stavu v odůvodněných případech (např. nehoda v areálu)

 

 

II.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKANÍKŮ

 

Tato část se vztahuje na zpracování osobních údajů zákazníků správce. Obchodní společnost SKI Bižu při zpracovávání osobních údajů svých zákazníků vystupuje v pozici správce osobních údajů. Následující informace poskytují přehled o tom, jak správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků.

  

1.    Kategorie osobních údajů

Správce o svých zákaznících zpracovává tyto údaje:

-        Adresní a identifikační údaje
např. jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, adresa pro zasílání písemností, e-mail, telefonní číslo, rodné číslo, číslo občanského průkazu, případně adresa společnosti, kterou zákazník zastupuje, pracovní e-mail, pracovní telefonní číslo

 -        osobní údaje, které nebyly získány od subjektů údajů
podobizna zákazníka (fotografie) (dále např. bezpečnostní kamerové záznamy (CCTV) nebo panoramatické kamerové záznamy, které slouží k informování veřejnosti)

 

2.    Účely a zákonnost zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů správcem je:

 -        Plnění přepravní smlouvy
primárním účelem zpracování osobních údajů je realizace smluvních vztahů se zákazníkem, jakožto subjektem údajů při poskytování produktů či služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranném plnění práv a povinností ze smlouvy. Jedná se zejména o poskytnutí služeb v podobě vstupu do areálu horského střediska a využívání lanových drah. Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

-        Zákaznická administrativa
Správce vede záznamy o poskytnutých službách pro své zákazníky. Na základě analýzy těchto záznamů správce vyhodnocuje svou obchodní strategii a upravuje své nabídky pro zákazníky.

-        Lyžařská škola
Správce eviduje osobní údaje účastníků lyžařské školy. Právním základem je plnění smlouvy a oprávněný zájem správce.

-        Zabránění zneužívání služeb a bezpečnost provozu areálu
Správce monitoruje pohyb a aktivity v zařízeních správce, a to z důvodu zachování bezpečnosti, ochrany majetku správce a zabránění zneužívání služeb, které správce zákazníkům poskytuje. Právním základem je oprávněný zájem správce.

-         Půjčovna lyžařských a jiných sportovních potřeb
Správce eviduje údaje o zákaznících, kteří si u něj zapůjčili sportovní náčiní (lyže, kola apod.). Právním základem zpracování je smlouva. S ohledem na oprávněný zájem správce, může tento od zákazníka požadovat předložení občanského průkazu nebo jeho kopie.

 -        Přímý marketing
Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků za účelem přímého marketingu. Právním základem je oprávněný zájem správce.

-        Ostatní
Správce dále zpracovává osobní údaje svých zákazníků pro účely plnění zákonných povinností souvisejících s daňovou a účetní povinností. Správce dále může zpracovávat údaje pro účely řešení případných sporů, stížností, přestupků apod. Právním základem je plnění zákonných povinností a oprávněný zájem správce.   

 

3.    Příjemci osobních údajů

Osobní údaje může nebo musí Správce poskytnout:

-        zpracovatelům, kteří pro správce provádějí úplné či částečné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;
-        státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy správci poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jedná se zejm. o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.
-        dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv správce, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.
-        dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

4.    Doba a místo uchovávání údajů
-        Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivou smlouvu či oprávněný zájem správce s ohledem na možnost řádného uplatnění a vymáhání plnění ze smlouvy.
-        Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
-        Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových, či mailingových služeb, sociální sítě.

5.    Poučení
-        Poskytnutí osobních údajů uvedených v čl. II. odst. I. může být nezbytné pro splnění smlouvy a právních povinností správce, jakožto poskytovatele produktu či služby. V případě neposkytnutí těchto údajů může být správci znemožněno uzavřít se zákazníkem předmětnou smlouvu.
-        Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
-        V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného dobrovolného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
-        jednotlivá práva zákazníků vyplývající z nařízení GDPR jsou uvedena v čl. VIII. níže.

 

 

III.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVCE

Tato část se vztahuje na zpracování osobních údajů zákazníků správce. Obchodní společnost SKI Bižu při zpracovávání osobních údajů svých zaměstnanců vystupuje v pozici správce osobních údajů. Následující informace poskytují přehled o tom, jak správce zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců.

1.    Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává následující údaje:

-        adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zaměstnance:
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo občanského a řidičského průkazu, adresa bydliště, fotografie se souhlasem zaměstnance

-        údaje umožňující kontakt se zaměstnancem:
telefonní číslo a e-mailová adresa

-        popisné údaje:
bankovní spojení

 -        údaje potřebné ke splnění daňových povinností:
rodinný stav (manžel/ka), děti

 -        údaje související s pracovním poměrem zaměstnance:
výše mzdy a dalších plnění, informace o zdravotním stavu, informace o pracovním úrazu,
informace o dosaženém vzdělání nebo absolvovaných kurzech, certifikátech, o předchozích zaměstnáních, záznamy z kamerových systémů CCTV      

 

 

2.    Kategorie subjektů údajů

-        Zaměstnanci správce na trvalý pracovní poměr, fyzické osoby zaměstnané na dohodu o provedení práce a dohodu o provedení pracovní činnosti a případně další osoby, jejichž osobní údaje jsou ze zákona nezbytné pro naplnění daného účelu. Osobní údaje jsou získávány od zaměstnanců, jakožto subjektů údajů. 

 

3.    Účely zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů správcem je:

-        Plnění smlouvy
osobní údaje zaměstnanců jsou správcem shromažďovány a dále zpracovávány zejména za účelem plnění práv a povinností správce, jakožto zaměstnavatele v souvislosti s pracovním poměrem, dále za účelem vedení mzdového účetnictví, jakož i za účely odvodu daní, poplatků a provádění povinných odvodů na sociální, zdravotní, případně úrazové nebo jiné pojištění.

-        Plnění zákonné povinnosti
Uvedené zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy a pro splnění právních povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dalších platných předpisů, zejména v oblastech účetnictví, daní, sociálního a zdravotního pojištění.

-        Oprávněný zájem správce
Správce monitoruje vstupy, pohyb a aktivity v zařízeních správce, a to z důvodu zachování bezpečnosti a z důvodu ochrany majetku správce

 

4.    Příjemci osobních údajů

Osobní údaje může nebo musí Správce poskytnout:

-        zpracovatelům, kteří pro správce provádějí úplné či částečné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;
-        státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy správci poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jedná se zejm. o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.
-        dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv správce, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.
-        dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

5.    Doba a místo zpracování osobních údajů

-        Správce bude zpracovávat osobní údaje zaměstnanců pouze po dobu, po kterou mu to v jednotlivých případech ukládají příslušné právní předpisy. 

 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6.    Poučení

-        Poskytnutí osobních údajů uvedených v čl. III odst. I. je povinné a nezbytné pro splnění smlouvy a právních povinností správce, jakožto zaměstnavatele. V případě neposkytnutí těchto údajů nemůže správce se zaměstnancem uzavřít pracovní smlouvu, resp. dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.
-        Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
-        V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného dobrovolného souhlasu (např. Vaše fotografie), který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
-        jednotlivá práva zaměstnanců vyplývající z nařízení GDPR jsou uvedena v čl. VIII. níže.

 

IV.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

 Tato část se vztahuje na zpracování osobních údajů subjektů ucházejících se o zaměstnání u správce. Obchodní společnost SKI Bižu při zpracovávání osobních údajů uchazečů o zaměstnání vystupuje v pozici správce osobních údajů. Následující informace poskytují přehled o tom, jak správce zpracovává osobní údaje osob, které se ucházejí o zaměstnání u správce.

 1.    Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává následující údaje:
-        adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci uchazeče: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště
-        údaje umožňující kontakt s uchazečem:
telefonní číslo a e-mailová adresa

-        údaje z životopisu a motivačního dopisu uchazeče
informace o dosaženém vzdělání nebo absolvovaných kurzech, certifikáty, předchozí zaměstnání, zručnosti, jazykové znalosti, fotografie či jiné informace, které se uchazeč rozhodne v životopise nebo v motivačním dopise uvést  

 -        ostatní v závislosti od povahy pracovní pozice
výpis z rejstříku trestů, výsledky testů odborné způsobilosti či obdobných testů, reference  

2.    Kategorie subjektů údajů

-        Uchazeči o zaměstnání u správce (osoby, které projevily zájem pracovat pro správce), jejichž osobní údaje jsou ze zákona nezbytné pro naplnění daného účelu. Osobní údaje jsou získávány od uchazečů o zaměstnání, jakožto subjektů údajů. 

3.    Účely zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů správcem je: 

-        Jednání o uzavření smlouvy

osobní údaje uchazečů o zaměstnání jsou správcem shromažďovány a dále zpracovávány zejména za účelem realizace výběrového řízení u správce a následně za účelem jednání o uzavření pracovní či obdobné smlouvy.

-        Plnění zákonné povinnosti

Uvedené zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy a pro splnění právních povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dalších platných předpisů. Právním základem je plnění právní povinnosti správce.

-        Oprávněný zájem správce

Osobní údaje uchazeče o zaměstnání může správce zpracovávat za účelem řešení případných soudních sporů, stížností nebo podnětů.  Právním základem je oprávněný zájem správce.  

4.    Příjemci osobních údajů

Osobní údaje může nebo musí Správce poskytnout:

-        zpracovatelům, kteří pro správce provádějí úplné či částečné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;
-        státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy správci poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jedná se zejm. o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.
-        dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv správce, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.
-        dalším subjektům, a to pouze s Vaším souhlasem.

 5.    Doba a místo zpracování osobních údajů

-        Správce bude zpracovávat osobní údaje uchazečů o zaměstnání na omezenou dobu, tj. zejména po dobu trvání výběrového řízení a následně po dobu jednoho roku od ukončení výběrového řízení, a to na základě oprávněného zájmu správce v případě výskytu sporu mezi uchazečem a správcem. Správce může zpracovávat osobní údaje uchazeče o zaměstnání po delší dobu po ukončení výběrového řízení v případě, že uchazeč správci udělil souhlas s tímto zpracováním, resp. po dobu, po kterou mu to v jednotlivých případech ukládají příslušné právní předpisy. 

-        Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.    Poučení

-        Poskytnutí osobních údajů uvedených v čl. IV odst. I. je povinné a nezbytné pro realizaci výběrového řízení a následného jednání o uzavření pracovní či obdobné smlouvy. V případě neposkytnutí těchto údajů nemůže správce s uchazečem realizovat výběrové řízení ani s ním jednat o uzavření pracovní smlouvy, či obdobné smlouvy (smlouva o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti).
-        Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
-        V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného dobrovolného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
-        jednotlivá práva uchazečů o zaměstnání vyplývající z nařízení GDPR jsou uvedena v čl. VIII. níže.

 

V.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DODAVATELŮ A OSTATNÍCH PARTNERŮ SPRÁVCE

Tato část se vztahuje na zpracování osobních údajů dodavatelů, klientů nebo obchodních partnerů (dále společně jen „partner“).

1.       Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává následující údaje partnerů:
-        adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci partnera: jméno, příjmení, adresa, název pracovní pozice
-        údaje umožňující kontakt s partnerem:
telefonní číslo a e-mailová adresa

-        ostatní údaje vyžadované v určitých případech zákonem: 
číslo občanského či cestovního průkazu, rodné číslo, datum narození 

 2.    Kategorie subjektů údajů
-        smluvní či jiní partneři správce, zejména dodavatelé, obchodní partneři, klienti, jejichž osobní údaje jsou ze zákona nezbytné pro naplnění daného účelu (plnění smlouvy, poskytnutí služby apod.). Osobní údaje jsou získávány od partnerů, jakožto subjektů údajů. 

 3.    Účely zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů správcem je:

-        Jednání o uzavření smlouvy a splnění smlouvy
osobní údaje partnerů jsou správcem shromažďovány a dále zpracovávány zejména za účelem jednání o uzavření smlouvy, dále za účelem splnění příslušné smlouvy.

 -        Plnění zákonné povinnosti
Uvedené zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právních povinností vyplývajících zejména z předpisů týkajících se boje proti praní špinavých peněz, prevence, monitorování a prokazování podvodů a jiným obdobným činům.  Právním základem je plnění právní povinnosti správce.

 -        Oprávněný zájem správce
Osobní údaje uchazeče o zaměstnání může správce zpracovávat za účelem řešení případných soudních sporů, stížností nebo podnětů.  Právním základem je oprávněný zájem správce. 

 4.    Příjemci osobních údajů

Osobní údaje může nebo musí správce poskytnout:

-        zpracovatelům, kteří pro správce provádějí úplné či částečné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;
-        státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy správci poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jedná se zejm. o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.
-        dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv správce, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.
-        dalším subjektům, a to pouze s Vaším souhlasem.

 5.    Doba a místo zpracování osobních údajů
-        Správce bude zpracovávat osobní údaje partnerů po dobu potřebnou pro naplnění účelu zpracování, dále po dobu uloženou správci jednotlivými právními předpisy nebo po dobu, kterou vyžaduje oprávněný zájem správce. 
-        Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.    Poučení
-        Poskytnutí osobních údajů uvedených v čl. V odst. I. je povinné a nezbytné pro účely jednání o uzavření smlouvy. V případě neposkytnutí těchto údajů nemůže správce s partnerem jednat o uzavření smlouvy, resp. nemůže poskytnout plnění z předmětné smlouvy.
-        Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
-        V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného dobrovolného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
-        jednotlivá práva partnerů vyplývající z nařízení GDPR jsou uvedena v čl. VIII. níže.

 

VI.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ AKCIONÁŘŮ (SPOLEČNÍKŮ) A STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ SPRÁVCE

Tato část se vztahuje na zpracování osobních údajů akcionářů, společníků či statutárních orgánů správce.

1.       Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává následující údaje:

 -        adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci:

 jméno, příjmení, adresa, číslo občanského či jiného průkazu, datum narození, rodné číslo

-        údaje umožňující kontakt:

telefonní číslo a e-mailová adresa

-        popisné údaje:

bankovní spojení

 -        ostatní údaje:

rodinný stav, děti, název pozice, oprávnění a odpovědnost, druh akcií, druh podílů, výši podílů, obsah smluvního vztahu, společenské smlouvy apod., výkon práv akcionáře/společníka, účast na hlasování na valné hromadě, výše mzdy, bonusů, odměn a nároků, záznamy z kamerových systémů (CCTV)

 

2.    Účely zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů správcem je:

 -        Plnění smlouvy

osobní údaje akcionářů/společníků jsou správcem shromažďovány a dále zpracovávány zejména za účelem plnění práv a povinností správce spojených z účasti akcionáře/společníka v obchodní korporaci.

-        Plnění zákonné povinnosti

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění daňových a jiných obdobných povinností, zejména vedení mzdového účetnictví, jakož i za účely odvodu daní, poplatků a provádění povinných odvodů na sociální, zdravotní, případně úrazové nebo jiné pojištění. Uvedené zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právních povinností vyplývajících zejména z předpisů týkajících se boje proti praní špinavých peněz, prevence, monitorování a prokazování podvodů a jiným obdobným činům.  Právním základem je plnění právní povinnosti správce

 -        Plnění zákonné povinnosti spojené s výkonem činnosti správce:

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení záznamů o všech jednáních, valných hromad, hlasováních, výkonu práv apod. Právním základem je splnění právní povinnosti

-        Oprávněný zájem správce

Správce monitoruje vstupy, pohyb a aktivity v zařízeních správce, a to z důvodu zachování bezpečnosti a z důvodu ochrany majetku správce


3.    Příjemci osobních údajů

Osobní údaje může nebo musí správce poskytnout:

-        zpracovatelům, kteří pro správce provádějí úplné či částečné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;
-        státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy správci poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jedná se zejm. o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.
-        dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv správce, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.
-        dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

4.    Doba a místo zpracování osobních údajů

-        Správce bude zpracovávat osobní údaje akcionářů/společníků a statutárního orgánu pouze po dobu potřebnou pro plnění závazků plynoucích ze smlouvy nebo po dobu kterou mu to v jednotlivých případech ukládají příslušné právní předpisy.
-        Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.      

5.    Poučení
-        Poskytnutí osobních údajů uvedených v čl. VI. odst. I. je povinné a nezbytné pro splnění smlouvy a právních povinností správce.
-        Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
-        V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného dobrovolného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
-        jednotlivá práva vyplývající z nařízení GDPR jsou uvedena v čl. VIII. níže.

 

VII.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÉ STRÁNKY SPRÁVCE

Cookies – soubory cookies jsou obsahově malé textové soubory, které se ukládají do počítače, telefonu nebo jiného zařízení při návštěvě a prohlížení internetových stránek. Cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž subjekty údajů přistupují na internetové stránky, a pomáhají správci poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Soubory cookies zejména:

-        slouží k efektivní navigaci na internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z internetové stránky;
-        umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
-        napomáhají zobrazovat na internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele;
-        slouží k analýze návštěvnosti internetových stránek správce, a to prostřednictvím zejména Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Strossle, Hotjar, Gemius SA, Exponea, SaS apod.

1.    Druhy a účely cookies:

Správce na svých stránkách používá následující druhy cookies:

-        Nezbytné cookies: cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu internetových stránek a internetových služeb správce. Nezbytné cookies umožňují pohyb na internetových stránkách a užívání základních funkcí. Tento druh cookies neshromažďuje žádné osobní údaje subjektu údajů. S pomocí těchto cookies si internetové stránky správce např. pamatují údaje, které subjekt zadal do objednávkového formuláře, a to i když procházel různými obrazovkami, pamatují si zboží a služby, které si subjekt objednal v momentě přechodu na platební rozhraní. Jejich zakázáním správce neručí za plnou funkčnost internetových stránek.
-        Provozní (analytické) cookies: shromažďují informace o tom, jak jsou internetové stránky správce používány.  Tento druh cookies neshromažďuje žádné osobní údaje subjektu údajů, podle kterých by byla možná identifikace subjektu údajů. Provozní cookies slouží zejména k optimalizaci provozu internetových stránek – např. k zefektivnění reklamy. Z pomocí provozních cookies správce získává statistické údaje o provozu internetových stránek.

Jedná se o cookies:

Google Analytics
K měření a vyhodnocování úspěšnosti internetových stránek
-        Funkční cookies: slouží k poskytování služeb nebo k zapamatování nastavení uživatele, který navštívil internetové stránky správce. S jejich pomocí si internetové stránky pamatují např. k zapamatování přihlášení uživatele, zvoleného grafického vzhledu, velikosti textu, účasti na anketě apod.
-        Marketingové cookies: jsou cookies třetích stran, s pomocí kterých správce poskytuje údaje o návštěvě uživatele (subjektu údajů) na internetových stránkách správce za účelem cílení reklamy. Jedná se o cookies: 

Účel

 Odkaz na podmínky
Google Adwords
Správce používá Adwords k cílení reklamy
Podmínky služby Google Adwords
Sklik
Správce používá Sklik k cílení reklamy
Podmínky služby Sklik
Facebook audience, pixel
Správce používá Facebook k cílení reklamy
Podmínky služby Facebook
 

2.    Kategorie údajů

-        informace o návštěvě internetové stránky správce
-        informace o IP adrese
-        informace o Mac adrese zařízení
-        informace o platformě, prohlížeči, lokaci, jazykové lokaci apod.
-        heatmaps: informace o čase stráveném v určitých částech webu, jak se subjekt pohybuje na internetových stránkách správce

3.    Právní základ zpracování osobních údajů pomocí cookies

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je jednání o uzavření smlouvy, resp. splnění smlouvy a oprávněný zájem správce.

 4.    Poučení

-        Pro cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu internetových stránek není nutný souhlas subjektu údajů.
-        Subjekt údajů určuje v nastavení svého prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit internetové stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení (v případě, že jsou cookies povoleny) se považuje za souhlas se zpracováním osobních údajů v případě cookies třetích stran.
-        subjekt údajů má možnost odvolat souhlas, a to stejným způsobem jak souhlas správci udělil, tj. v nastavení prohlížeče.
-        subjekt údajů má možnost vznést proti zpracování námitky, a to podáním na adrese správce, nebo na jeho e-mailové adrese.

 

VIII.

práva subjektů údajů

 

Správce osobních údajů obvykle nepotřebuje souhlas subjektů údajů k tomu, aby zpracovával jejich osobní údaje. Subjekty údajů však mají podle nařízení GDPR a v závislosti na právním základu zpracování tyto práva:

1.    Právo na přístup

Subjekt údajů má právo na přístup k jeho osobním údajům dle čl. 15 nařízení GDPR, zejména má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

 

Všechny výše uvedené informace jsou dostupné v těchto informacích o zpracování osobních údajů. Subjekt údajů má také právo požádat o kopii osobních údajů, které o něm správce zpracovává, dodatečné kopie mohou být zpoplatněny.

2.    Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má dále v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

3.    Právo na výmaz osobních údajů

V případě, že subjekt udělil se zpracováním osobních údajů svůj souhlas a ke zpracování neexistuje další právní důvod ve smyslu nařízení GDPR, tzn. zejména plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, oprávněný zájem správce, resp. správce údaje zpracovává nezákonně, či po nepřiměřeně dlouhou dobu, má subjekt údajů právo na výmaz těchto údajů.

 

 

 

4.    Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

Pokud bylo zpracování omezeno z výše uvedených důvodů, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

 

5.    Právo na přenos osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to za předpokladu, že zpracováni osobních údajů je založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na plnění smlouvy.

 

6.    Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud se tyto týkají zpracování na základě oprávněného zájmu správce, tj. zejména pro účely přímého marketingu.

7.    Právo podat stížnost

Subjekt údajů má v případě pochybnosti o způsobu zpracování jeho osobních údajů správcem, právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost.

8.    Místo pro uplatnění práv subjektů údajů

 

SKI Bižu, s.r.o., IČ: 27300404, Pražská 4200/20, Jablonec nad Nisou, 466 01, +420 483 710 999, email: info@skibizu.cz .

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.

Partneři skiarény

inogyAuto loudaAlpine PROHotel PetřínK2Jizerské horySitour