info
1. 5. - zahájení letního provozu lanové na Tanvaldský Špičák

Přepravní řád

SKI Bižu s.r.o. VYDÁVÁ PRO

 lyžařské areály:

TANVALDSKÝ ŠPIČÁK

SEVERÁK

BEDŘICHOV

 PŘEPRAVNÍ řáD Horských dopravních zařízení (lanových drah a lyžařských vleků) ZIMNÍ SEZÓNA

  Provozovatel / Dopravce - SKI Bižu s.r.o. na základě zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) vydává:

 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro veřejnou drážní osobní dopravu na visutých lanových dráhách a na lyžařských vlecích a sjezdovkách, které provozuje SKI Bižu s.r.o.

 

Platí od:               1. 12. 2021

OBSAH
 

Článek 1 - Všeobecné ustanovení
Článek 2 - Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob
Článek 3 - Jízdní doklad
Článek 4 - Placení a platnost jízdního dokladu, ceny za přepravu spoluzavazadla a přirážky

Článek 5 - Reklamace jízdného
Článek 6 - Účel, ochrana a rozsah zpracování osobních údajů
Článek 7 - Zvláštní ujednání, mimořádná situace
Článek 8 - Přeprava dětí, skupin dětí a seniorů
Článek 9 – Podmínky přepravy zavazadel na lanové dráze
Článek 10 - Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace o přepravě osob na vozíku pro invalidy
Článek 11 - Vztahy mezi Dopravcem a cestujícími
Článek 12 - Používání bezpečnostních, dorozumívacích a ovládacích zařízení
Článek 13 - Provoz sjezdových tratí /viz. Norma ČSN 01 8027/
Článek 14 - Ostatní ustanovení
Článek 15 - Mimořádná ustanovení COVID-19
Článek 16 - Závěrečné ustanovení

 

 

Čl. 1
Všeobecné ustanovení

 

1)      Smluvní přepravní a obchodní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel a živých zvířat na horských dopravních zařízeních v  lyžařských areálech SKI Bižu s.r.o. a stanovují podmínky pro tuto přepravu.

 2)      Cestující je na základě zakoupení skipasu (jízdenky) povinen dodržovat tyto smluvní podmínky Přepravního řádu.

 3)      Pověřená osoba Dopravce /firmy SKI Bižu s.r.o./ ve služebním oblečení a vybavená průkazem Dopravce /platnou sezónní jízdenkou s fotografií/ je oprávněna kontrolovat jízdenky, dodržování tohoto Přepravního řádu, dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.

 4)      Na dopravních zařízeních, která jsou dle platného úředního povolení provozována pouze v zimním období – lyžařské lanovky a vleky – mohou být přepravovány jen ty osoby, které mají lyže, snowboard, krátké lyže upevněné na nohou. Tato dopravní zařízení nejsou určena pro přepravu pěších cestujících ani pro přepravu zavazadel, saní, jízdních kol, ani žádných jiných sportovních prostředků.

 5)      Dopravce informuje cestující o přepravě a jejich změnách pomocí informačního systému v jednotlivých lyžařských areálech. Dále jsou informace Dopravce poskytovány na jednotlivých pokladnách a v prostoru nástupišť na dopravní zařízení, a na www. skijizeky.cz.

6)      Vstup do jednotlivých lyžařských areálů (tj. na pozemky, které jsou ve vlastnictví, v nájmu či jiném užívání firmou SKI Bižu s.r.o.) je na vlastní nebezpečí návštěvníka.

 7)      Firma SKI Bižu s.r.o. neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků lyžařských areálů Tanvaldský Špičák, Severák a Bedřichov, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům /viz. ČSN 01 8027/ a Přepravnímu řádu firmy SKI Bižu s.r.o.

 8)      Ve všech objektech i plochách v lyžařských areálech (lanové dráhy, vleky, jiné stavby a pozemky, které jsou ve vlastnictví nebo nájmu společnosti SKI Bižu s. r. o.) je bez předchozího písemného souhlasu společnosti SKI Bižu s. r. o. nebo bez předchozí písemně uzavřené smlouvy se společností SKI Bižu s. r. o. zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit (např. provozování občerstvovacích zařízení, prodej sportovního vybavení, provozování lyžařských škol atd.) bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být z lyžařského areálu vykázána, popř. může být vyloučena z přepravy.

 9)      V zájmu bezpečnosti ostatních uživatelů lyžařského areálu je osoba oprávněně organizující hromadný výcvik (více jak 2 žáci a instruktor) povinna předem oznámit svůj záměr provozovateli lyžařského areálu. Nesplnění této povinnosti se považuje za porušení provozního řádu s možností vykázání z lyžařského areálu nebo vyloučení z přepravy. Za takovou osobu se považuje i osoba, která je v pracovněprávním, služebním nebo v jiném obdobném vztahu k takovému organizátorovi.

 10)  V zájmu bezpečnosti na sjezdových tratích provozovatel doporučuje všem návštěvníkům používání bezpečnostních přileb.

 11)  Každý návštěvník je povinen dbát ustanovení tohoto „Přepravního řádu“ a pokynů pověřených osob firmy SKI Bižu s.r.o., pracovníků horské služby a označených pořadatelů při závodech a trénincích. Při porušování tohoto „Přepravního řádu“ a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na dopravních zařízeních a bude mu odebrán či zablokován jízdní doklad a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou SKI Bižu s.r.o. i třetím osobám takto způsobí.

 

 Čl. 2

Vznik a naplnění smlouvy o přepravě osob


1)      Přeprava se provádí v rámci smlouvy mezi provozovatelem a cestujícími. Smlouva je vyjádřena ve formě zakoupené jízdenky. Smluvní přepravní o obchodní podmínky jsou neoddělitelnou částí smlouvy a cestující je povinen je dodržovat. Smlouva platí od okamžiku vstupu na zařízení a do okamžiku, kdy ho cestující opouští.

 2)      Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí na sedačku visuté lanové dráhy, unášeč lyžařského vleku nebo vstoupí do označeného prostoru nástupu nebo výstupu přepravního zařízení, přístupného jen s platným jízdním dokladem (dále jen ”nástupiště nebo výstup”).

3)      Zakoupením jízdenky platné v lyžařských areálech SKI Bižu s.r.o. účastníci přepravy stvrzují, že jsou seznámeni se Smluvními přepravními a obchodními podmínkami, Jízdním řádem, Přepravním řádem, Ceníkem, Pokyny pro užívání sjezdových tratí a tyto se zavazují respektovat.

 4)      Výlučným a jediným oprávněným prodejcem jízdenky (skipasu) je pouze SKI Bižu s.r.o. a jím pověřené osoby.

 

 Čl. 3

Jízdní doklad

 

1)   Každý účastník přepravy si po zakoupení překontroluje všechny údaje na jízdence či dokladu. Jakékoliv nesrovnalosti v těchto údajích je povinen reklamovat ihned po zakoupení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 2)   Cestující je povinen po celou dobu plnění přepravní smlouvy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů prokazuje.

 3)   Platnost jízdního dokladu - doba platnosti je vyznačena na jízdence či dokladu, body na handsfree (čipové) kartě platí po celou zimní sezónu.

 

         Platným jízdním dokladem je:

a)      Jednotlivá jízdenka (jedním nebo oběma směry) slouží pouze pro jeden průchod turniketem.

b)       Bodová jízdenka je použitelná i pro více osob, za každý průchod turniketem je odečten pevný počet bodů určený pro dané dopravní zařízení.

 c)         Časové jízdenky jsou dostupné ve více variantách a jsou nepřenosné na druhé osoby. Výjimkou jsou 12 a 20ti denní skipasy, které jsou přenosné na další osoby. Opravňují k více jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu platnosti jízdenky na daných dopravních zařízeních.

 d)        Bodové a časové jízdenky mohou být handsfree karty (čipové) za které je požadována vratná záloha ve výši 100,- Kč.

 Neplatným je jízdní doklad a pověřená osoba Dopravce je oprávněna jej odebrat nebo zablokovat v odbavovacím systému v případech, kdy jízdní doklad:

a)   je používán bez vyžadované fotografie

b)    je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití

c)    údaje na něm neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny

d)   je použit neoprávněnou osobou

e)   uplynula doba jeho platnosti nebo je používán v neplatném regionu

f)     není originálem

Pověřená osoba Dopravce odebrání jízdenky nebo její zablokování v odbavovacím systému cestujícímu písemně potvrdí.

 

 Čl. 4

Placení a platnost jízdního dokladu
 

1)             Cestující za jízdenky pro jednotlivou jízdu nebo za jízdenky bodové nebo časové platí jízdné ve výši stanovené ceníkem.

2)             Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a tarifní podmínky jejich použití jsou stanoveny provozovatelem, viz. ceníky na pokladnách a informace na www.skijizerky.cz .

3)             Jízdenka je platná, jde-li o originál, vydaný Dopravcem a obsahuje:

a)              obchodní jméno Dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu

 b)             region, ve kterém má platnost

 c)              výši jízdného, druh jízdného, případně výši slevy

 d)             údaj o době platnosti

 e)         výpis některých údajů ze smluvních podmínek umožňující správnost jejího použití

 4)         Jízdenka je nepřenosná. Vyjma jednotlivé bodové jízdenky, 12ti a 20ti denního skipasu.

5)             Jednotlivé jízdenky platí pouze do dne vyznačeného na jízdence.

6)             Časová jízdenka je platná pro daný časový úsek.

 ·         Časová jízdenka zakoupená na Tanvaldském Špičáku platí i na Severáku a Bedřichově.

 ·         Časová jízdenka zakoupená na Severáku či Bedřichově platí na Severáku a Bedřichově.

 ·         3 a vícedenní skipas zakoupený na Severáku či Bedřichově umožňuje 1 den lyžování na Tanvaldském Špičáku.

7)             3, 4 a 5 hodinový skipas platí od prvního průchodu turniketem po uvedený časový interval. 10 hodinový skipas se odečítá po 30min blocích, které je možné čerpat po celou sezónu.

 8)             Cestující je povinen před nástupem na lanovou dráhu či lyžařský vlek projít odbavovacím zařízením (turnikety), které jízdenku zkontroluje a eviduje.

9)             Náhrada jízdného nebo jeho části se poskytuje v případě zranění, které si způsobil cestující na sjezdových tratích ve střediscích SKI Bižu s.r.o. Tuto skutečnost je cestující povinen prokázat potvrzením o ošetření na místě úrazu Horskou službou.

 10)         V případě ztráty jízdenky se náhrada jízdného neposkytuje.

 12)      Při koupi sezónní karty je každý povinen dostavit se osobně, nebo dodat aktuální fotografii. Za plastovou čipovou kartu je vybírána vratná záloha 100,- Kč, tato záloha se nevrací, je-li karta při vrácení poškozena.

13)      Za odblokování skipasu, při prvním porušení Přepravního řádu, je vybírán poplatek 3.000,- Kč. Při dalším porušení Přepravního řádu bude skipas zablokován trvale bez náhrady.

 14)         Za vydání nového náhradního skipasu na přání zákazníka je vybírán správní poplatek 500,-Kč.

 

Čl. 5
Reklamace jízdného

 Provozovatel stanovuje, jaká práva mají přepravované osoby vůči němu, jestliže přeprava nebyla

provedena včas a ve sjednaném rozsahu:

 1)      Podmínky pro reklamace časových jízdenek (vyjma 10ti hodinové, 12ti a 20ti denních a sezonních) v rámci SKIARÉNY JIZERKY se stanovují takto:

 a)  k reklamaci v rámci jednotlivých lyžařských areálů (Tanvaldský Špičák, Severák či Bedřichov) je příslušná pokladna v daném areálu.

Nárok na kompenzaci jízdného nebo jeho poměrné části vzniká při výluce více než 50% dopravních zařízení v jednotlivém lyžařském areálu (Tanvaldský Špičák, Severák či Bedřichov) trvající po dobu delší 120 minut (východiskem pro určení počtu provozuschopných dopravních zařízení je stav v době zakoupení jízdenky – viz legenda panoramatické mapy).

b)  Způsob určeni kompenzace je následující:

 Jednodenní jízdenky

Nárok na kompenzaci je stanoven v návaznosti na skutečný počet hodin, po které byla jednodenní jízdenka použita, přičemž jednodenní jízdenka bude považována za použitou v příslušném kalendářním dni, pokud bude v tomto dni alespoň jedenkrát použita v odbavovacím zařízení pro vstup do vymezeného nástupního prostoru lanové dráhy či lyžařského vleku. V případě, že Držitel jednodenní jízdenky využil jízdenku během doby její platnosti po méně než 7 hodin v případě lyžařských areálu Tanvaldský Špičák a méně než 6,5 hodin v případě lyžařských areálů Severák a Bedřichov, je Kompenzaci stanovena takto: Kompenzace = (počet hodin, od prvního použití v odbavovacím zařízení pro vstup do vymezeného nástupního prostoru lanové dráhy či lyžařského vleku ve SKIARÉNĚ JIZERKY, do 16.00 hod – počet hodin skutečného využiti jednodenní jízdenky). Kompenzace je poskytnuta ve formě depotní jízdenky s platností dle výpočtu výše.

 Vícedenní jízdenky (časové jízdenka na 2 až 7 dní)

Nárok na kompenzaci odpovídá rozdílu platnosti zakoupené jízdenky a skutečnému počtu dnů, po kterou ji její Držitel použil, přičemž vícedenní jízdenka bude považována za použitou v příslušném kalendářním dni, pokud bude v tomto dni alespoň jedenkrát použita v odbavovacím zařízení pro vstup do vymezeného nástupního prostoru lanové dráhy či lyžařského vleku ve SKIARÉNĚ JIZERKY. Příklad: Byla zakoupena jízdenka na 5 dnů, Držitel skutečně jízdenku využil 3 dny. Dopravce poskytne kompenzaci formou depotní jízdenky na 2 dny.

 

2)      Podmínky pro reklamace bodového jízdného v rámci SKIARÉNY JIZERKY se stanovuji takto:

 a)   Reklamace se uplatňuje v pokladnách SKIARÉNY JIZERKY.

 b)  Požádá-li Držitel jízdenky o zjištění zůstatku bodů na bodové jízdence je pokladní  pracoviště povinné této žádosti vyhovět.

 c)    Nesouhlasí-li Držitel jízdenky s výší zůstatku na bodové jízdence, vydá Provozovatel Držiteli jízdenky „Reklamační protokol“, ve kterém uvede důvody reklamace, svoji adresu a zanechá jízdenku na pokladním pracovišti. Pokladní následně doplní číslo jízdenky a výši zůstatku bodů zjištěnou pokladním terminálem a oba zúčastnění protokol podepíší.

 d) Provozovatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prokáže-li se tvrzení Držitele jízdenky jako pravdivé, poskytne Provozovatel přepravované osobě bodové jízdné v reklamované výši.

 e) Body na 160ti a 320ti bodové jízdence mají platnost 2 sezóny. Body na 40ti, 80ti a 120ti bodových jízdenkách platí pouze v sezóně, kdy byla jízdenka zakoupena.

3)      Podmínky pro reklamace jízdenek na jednotlivou jízdu v rámci SKIARÉNY JIZERKY se stanovují takto:

 a) Nárok na kompenzaci jízdného vzniká při výluce po dobu delší 120 minut, a to v případě, že došlo k použití jízdenky v odbavovacím zařízení pro vstup do vymezeného nástupního prostoru lanové dráhy, nebo lyžařského vleku ale jízda nebyla uskutečněna. Kompenzace bude vyřízena formou nové jednotlivé jízdenky.

 4)      Zákazník (přepravována osoba nebo spotřebitel) je oprávněn rovněž uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně Provozovatele nebo jeho sídle.

 

 Čl. 6

Účel, ochrana a rozsah zpracování osobních údajů
 

1)             Kupující vyslovuje zakoupením jízdního dokladu svůj souhlas s tím, aby Dopravce v souladu s ustanovením § 5 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), zpracovával jeho osobní údaje zaznamenané do software jízdního dokladu a/nebo jím jinak uvedené.

2)             Pro nakládání s osobními údaji kupujícího či Držitele stanovuje Provozovatel následující podmínky:

a)      vymezení osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, podrobnosti elektronického kontaktu pro elektronickou poštu, podobizna (fotografie);

b)      účel zpracování osobních údajů: výkon práv a plnění povinností vyplývajících ze smluvních přepravních a obchodních podmínek Provozovatele;

c)       prostředky a způsob zpracování osobních údajů: automatizovaně i manuálně v elektronické i tištěné formě;

d)      období, na něž je souhlas udělován: 3 roky od data udělení souhlasu;
3)             Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva dle §21 Zákona. Uživatel má právo souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli písemnou formou odvolat. Toto písemné odvolaní musí být doručeno Provozovateli na adresu jeho sídla.

 4)             Provozovatel má povinnost dle § 20 Zákona zlikvidovat archivované osobní údaje jakmile pomine účel, pro který byly tyto osobní údaje zpracovány. Provozovatel má tak právo archivovat osobní údaje kupujícího či Držitele po celou dobu platnosti předmětného jízdního dokladu. Vznikne-li po dobu platnosti jízdního dokladu jakákoli situace (např. pokus o neoprávněné užití jízdního dokladu), jež bude způsobilá zapříčinit spor mezi smluvními stranami, je Provozovatel oprávněn archivovat osobní údaje kupujícího či Držitele, které shromáždil v souvislosti se zakoupením až do úplného vyřešeni věci.

  

Čl. 7
Zvláštní ujednání, mimořádné situace

 1)        Držitel jízdenky bere na vědomí, že Službu nelze čerpat/využít v případě, kdy toto není možné důvodů stávky, výjimečného či nouzového stavu nebo v důsledku rozhodnuti či opatření orgánů statní správy či samosprávy např. omezujících kapacitu SKIARÉNY JIZERKY (dále jen „SKIARÉNA“), respektive jejích jednotlivých lyžařských areálů, jeho přepravních zařízení či sportovišť (tj. omezující přítomnost veřejnosti v provozovnách ve SKIARÉNĚ nebo v jeho částech) nebo zakazující přítomnost veřejnosti v těchto prostorách, např. v souvislosti s výskytem pandemie infekčního onemocněni nebo v důsledku rozhodnuti Provozovatele o zastavení či omezení provozu SKIARÉNY, popř. přijeti jiných opatření, která Provozovatel považuje za nezbytná pro naplnění podmínek rozhodnutí či opatření orgánů statní správy (dále jen „Mimořádné situace“).

 2)        V případě, že dojde k ukončení smlouvy či poskytovaní Služeb ze strany Provozovatele v důsledku výskytu Mimořádné situace, vzniká Držiteli jízdenky nárok na kompenzaci stanovenou dle těchto pravidel (dále jen „Kompenzace“), tedy u Držitele:

 ·         jednodenní nebo vícedenní jízdenky je postupováno dle čl. 5 odst. 1), písm. b),

·         bodové jízdenky je postupováno dle čl. 5 odst. 2),

·         v případě 10hodinové jízdenky  je nárok na kompenzaci stanoven v návaznosti na skutečný počet 30minutových bloků, po které byla 10hodinová jízdenka použita. V případě, že bude 10hodinová jízdenka využita po kratší dobu, než 9,5 hodin je Kompenzace stanovena takto: Kompenzace = (počet 30 minutových bloků, od prvního použití v odbavovacím zařízení pro vstup do vymezeného nástupního prostoru lanové dráhy či lyžařského vleku ve SKIARÉNĚ JIZERKY – počet 30 minutových bloků skutečného využiti jednodenní jízdenky). Kompenzace je poskytnuta ve formě depotní jízdenky s platností dle výpočtu výše.

·           v případě 12ti a 20ti denní jízdenky nárok na kompenzaci odpovídá počtu dnů, po které 12ti či 20ti denní jízdenku Držitel použil ve SKIARÉNĚ, přičemž 12ti či 20ti denní jízdenka bude považována za použitou v příslušném kalendářním dni, pokud bude v tomto dni alespoň jedenkrát použita v odbavovacím zařízení pro vstup do vymezeného nástupního prostoru lanové dráhy či lyžařského vleku ve SKIARÉNĚ. V případě, že Držitel 12ti či 20ti denní jízdenky využil jízdenku během doby její platnosti po méně dní, než je platnost karty (12 či 20 dní), náleží mu nárok na Kompenzaci stanovené takto: Kompenzace 12ti denní jízdenky = (12 – počet dnů skutečného využití 12ti denní jízdenky). Kompenzace 20ti denní jízdenky = (20 – počet dnů skutečného využití 20ti denní jízdenky). Kompenzace bude poskytnuta jízdenkou na další sezónu, na vypočtený počet dnů.

·           sezonní jízdenky je celková hodnota sezonní jízdenky stanovena tak, že tato odpovídá hodnotě 14 dnů jejího skutečného užívání na přepravních zařízeních ve SKIARÉNĚ. Nárok na kompenzaci odpovídá počtu dnů, po které sezonní jízdenku Držitel použil ve SKIARÉNĚ, přičemž sezonní jízdenka bude považována za použitou v příslušném kalendářním dni, pokud bude v tomto dni alespoň jedenkrát použita v odbavovacím zařízení pro vstup do vymezeného nástupního prostoru lanové dráhy či lyžařského vleku ve SKIARÉNĚ. Pokud tedy Držitel sezonní jízdenky využil jízdenku tímto způsobem během doby její platnosti po 14 dní a vícekrát, nenáleží mu nárok na Kompenzaci ani žádný jiný nárok. V případě, že Držitel sezonní jízdenky využil jízdenku během doby její platnosti po méně než 14 dní, náleží mu nárok na Kompenzaci stanovené takto: Kompenzace = (14 – počet dnů skutečného využití sezonní jízdenky). Kompenzace bude poskytnuta jízdenkou na další sezónu, na vypočtený počet dnů.

Pokud budou lyžařské areály v provozu déle než 60 dní, má se za to, že Držitel jízdenky měl dostatek času Službu vyčerpat a Kompenzace nebude poskytnuta.

  

Čl. 8
Přeprava dětí, skupin dětí a seniorů
 

1)             Děti do 6 let a s výškou menší než 1,25m lze přepravovat na lanových dráhách Tanvaldský Špičák jen s doprovodem osoby starší 15 let, doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dítěti s ním přepravovanému nezbytnou součinnost při přepravě.

 2)             Skupiny dětí 7 - 15ti let (školní kurzy, skupinová výuka lyžařských škol) mohou být přepravováni pod dohledem osoby starší 18ti let. Na čtyřsedačce lanovky, tedy mohou jet až 3 děti  7 - 15 let s 1 osobou starší 18ti let.

3)             Zájemci o dětské, juniorské a seniorské karty musí svůj věk prokázat osobním průkazem (u dětí průkazem pojištěnce).

 4)             Další podmínky pro přepravu dětí, seniorů, škol, skupin (např. zlevněné jízdné) stanoví ceník, který je umístěn na pokladnách a na www.skijizerky.cz .

 

 Čl. 9

Podmínky přepravy zavazadel na lanových drahách

 1)              Viz. Čl. 1 bod 4 Přepravního řádu

2)             Ruční zavazadla má právo si cestující vzít sebou bezplatně, sám si zajišťuje jeho naložení, umístění na sedačku, vyložení při výstupu a dohled při přepravě.

3)             Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození sedačky, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, které by zasahovaly do průjezdného profilu dráhy. O vyloučení těchto zavazadel z přepravy rozhoduje obsluha lanové dráhy.

 4)         Věc, která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla, je zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá nebo věc, kterou nelze na sedačce vzhledem k jeho rozměrům umístit. O vyloučení těchto zavazadel z přepravy rozhoduje obsluha lanové dráhy.

 

 Čl. 10

Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace o přepravě osob na vozíku pro invalidy

 

1)        Na sedačkách lanové dráhy je možná přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace za těchto podmínek:

a)       přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace je možná pouze za doprovodu alespoň jedné osoby starší 18-ti let

 b)      doprovod této osoby musí informovat obsluhu lanové dráhy o požadavku na přepravu před nástupem na sedačku a dále dbát pokynů obsluhy

c)       na základě požadavku doprovodu osoby s omezenou schopností pohybu a orientace zabezpečí obsluha lanové dráhy nástup a vyrozumí protější stanici o tom, na které sedačce, jsou cestující umístěny a dohodne jejich výstup

 2)        Na sedačce lanové dráhy lze přepravovat osoby na speciálním vozíku, který umožňuje lyžování za podmínek uvedených v bodě 1. Invalidní vozík lze přepravit pouze takový, který je možné umístit na sedačku a po dohodě s obsluhou lanové dráhy.

3)        Na lyžařských vlecích je přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace možná pouze za doprovodu alespoň jedné osoby starší 18-ti let. Doprovod této osoby musí informovat obsluhu lyžařského vleku o požadavku na přepravu před nástupem na vlek a dále dbát pokynů obsluhy.

 4)        Na lyžařských vlecích lze přepravovat osoby i na speciálním vozíku, který umožňuje lyžování za podmínek uvedených v bodě 3.

 

 Čl. 11

Vztahy mezi Dopravcem a cestujícími
 

1)        Povinnosti Dopravce:

Dopravce je povinen v zájmu řádné péče o cestující při poskytování přepravních služeb zajistit:a)         podávat informace o jízdních řádech, o cenách a vyhlášených přepravních a obchodních podmínek na místech k tomu určených (pokladny, vedoucí střediska), veškerá zařízení informačního systému

 b)        označit místa, která slouží k prodeji jízdenek

 c)         označit místa, která slouží k odbavení a kontrole jízdenek

 d)        označit místa, která slouží k řazení cestujících a k vlastnímu nástupu nebo výstupu na dopravní zařízení

 e)        podávat informace o změnách v provozu dopravních zařízení a o klimatických podmínkách na místech k tomu určených (pokladny, prostory nástupu, veškerá zařízení informačního systému)

f)          zajišťovat čistotu a pořádek, případně osvětlení prostor nástupu a výstupu

 

 2)        Povinnosti cestujících

 Cestující je povinen:

a)    zakoupit si jízdenku, před nástupem na dopravní zařízení projít odbavovacím zařízením, které jízdenku zkontroluje a eviduje

 b)    stále mít u sebe platnou jízdenku a na požádání pověřené osoby Dopravce se jí prokázat

 c)    dbát pokynů pověřené osoby Dopravce a piktogramů na dopravním zařízení či sjezdových tratích

d)    zachovávat v místech nástupu, výstupu a při přepravě na dopravním zařízení pořádek, neohrožovat svým chováním zdraví a bezpečnost ostatních cestujících ani bezpečnost a plynulost veřejné osobní dopravy

 e)    zajistit se zábranou proti vypadnutí na sedačkové lanové dráze a tuto zábranu před výstupem otevřít

 f)     neznečisťovat ostatní cestující nebo sedačky, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním

 Cestujícím na lanové dráze není dovoleno zejména:

a)   otevírat za jízdy zábranu sedačky proti vypadnutí

b)                 vyhazovat ze sedačky předměty nebo je nechat vyčnívat

c)  za jízdy se ze sedačky vyklánět nebo se houpat

d)   bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu na sedačky

e)   kouřit na sedačkách nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno

f)   poškozovat sedačky, jakož i prostory a zařízení pro cestující

 3)        Zvláštní pravidla:

a)    Cestující smí vstupovat do nástupního prostoru pouze tehdy, jsou-li přítomni provozní pracovníci.

 b)     Před nastupováním musí cestující vytáhnout své ruce z poutek lyžařských holí, ale hole musí držet.

 c)    Cestující, který nebyl schopen řádně nastoupit, se nesmí pokoušet držet sedačky, ale musí se ji ihned pustit.

 d)      Otevírání a zavírání pojistné brány se řídí značkami umístěnými v prostoru lanové dráhy. Každý cestující musí dávat pozor na své spolucestující z téže sedačky.

 e)    Je zakázáno seskakovat ze sedačky i v případě déle trvajícího zastavení zařízení.

 f)     V zimním provozu se přeprava cestujících provádí výhradně s upnutými lyžemi (skiboby, snowboardy, krátkými lyžemi) na nohou, přičemž lyže se zvednutými špičkami nahoru musí být drženy rovnoběžně se směrem jízdy a položeny na opěrkách pro nohy. Pro lyžaře u lanové dráhy TŠ 1 je nástupní stanicí: Tanvaldský Špičák  - Parkoviště,

a výstupní stanicí: Tanvaldský Špičák – Rozhledna a  u lanové dráhy TŠ II je nástupní stanicí: Albrechtice v J.H – parkoviště a výstupní stanicí: Tanvaldský Špičák – Rozhledna.

 

g)     Před vystupováním se cestující musí přesvědčit, že nejsou jakýmkoliv způsobem  připoutáni k sedačce.

 h)    Jestliže cestující nevystoupí na výstupním místě, musí zůstat na sedačce a čekat na instrukce provozních pracovníků.

4)  Ohrozí-li cestující porušením svých povinností pověřenou osobu Dopravce, jedná se o přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

5)   Při extrémních výkyvech počasí (např. déšť) není vyloučena možnost znečištění oblečení. Dopravce vydává doporučení a varování, aby Cestující toto vzali na vědomí. Dopravci proto nepřísluší povinnost náhrady za vzniklou škodu. Výjimkou je znečištění oblečení, které vzniklo nedbalostí přepravce (chybné mazání, zanedbání čištění sedaček). Cestující musí tuto skutečnost neprodleně ohlásit Dopravci (vedoucímu pracovníkovi, nebo jeho zástupci). V opačném případě Dopravci nepřísluší povinnost náhrady škody. Ve sporných případech rozhodne odpovědný zástupce Dopravce. 

 Čl. 12

Používání bezpečnostních, dorozumívacích a ovládacích zařízení

 1)        Cestující smí bezpečnostní a ovládací zařízení umístěná na místech přístupných veřejnosti, jsou-li tato zařízení určena pro ovládání cestujícími, použít pouze v tomto případě:

- jde-li o bezprostřední ohrožení zdraví nebo života.

 

Čl. 13
Provoz sjezdových tratí

/viz. Norma ČSN 01 8027/

 1)      Sjezdové tratě jsou otevřeny pouze v době provozu lanových drah a lyžařských vleků.

2)      Po ukončení provozu přepravních zařízení v areálu jsou sjezdové tratě uzavřeny. Je zakázán pohyb skialpinistů po sjezdových tratích směrem nahoru i dolů!!!

 3)      Na sjezdové trati se návštěvníci / především lyžaři a snowboardisté/ pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků.

 4)      Nedodržování zejména následujících podmínek chování na sjezdových tratích může být důvodem k vyloučení z provozu na sjezdových tratích:

a)         Ohled na ostatní lyžaře

Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného a to ani svou výzbrojí a výstrojí.

 b)        Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy

Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí.  Svou rychlost a způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním podmínkám, jakož i hustotě provozu.

 c)         Volba jízdní stopy

Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

 d)      Předjíždění

Předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

 e)        Vjíždění a rozjíždění

Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

 f)        Zastavení

Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí místo pádu co nejrychleji opustit.

 g)         Stoupání a sestup

Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě. Chodec nesmí ohrožovat ostatní svým vybavením ani vlastním tělem.

 h)        Respektování značek

Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci o počasí, stavu tratí či sněhových poměrech.

 i)          Chování při úrazech

Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnou první pomoc a ohlásit úraz pracovníkům firmy SKI Bižu s.r.o. nebo Horské službě.

 Telefonické kontakty:

Lyžařský areál Tanvaldský Špičák               +420 724 544 982

Lyžařský areál Severák                                   +420 604 516 733

Lyžařský areál Bedřichov                               +420 603 781 848

Horská služba                                                     +420 1210

 j)          Povinnost prokázat se

Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník nehody, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

 POZOR - PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ JÍZDY MIMO SJEZDOVOU TRAŤ!

 5)      Bez souhlasu  jednatele, vedoucího sjezdových tratí nebo vedoucího ski areálu SKI Bižu s.r.o. je zakázáno stavět na sjezdových tratích jakékoliv překážky nebo sněhové tvary / např. slalomy, sněhové můstky apod./

 6)      Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu lyžařských vleků či lanových drah. Sjezdové tratě jsou uzavřené a platí na ně zákaz vstupu od 16.30hod do 8.00hod následujícího dnes a na sjezdovky s večerním lyžováním od 20.15 hod do 8.00 hod.

 7)      S ohledem na mimořádně nepříznivé sněhové a povětrnostní podmínky může dojít i za provozu lyžařských vleků:

 a) k úpravě sjezdových tratí sněžnými pásovými vozidly. Ta jsou v tomto případě označena výstražným světlem.

 b) k zasněžování sjezdovek technickým sněhem. Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena oplůtkem nebo sítí. Při provozu sněhových děl musí každý lyžař nebo snowboardista přizpůsobit rychlost jízdy pro bezpečné projetí zasněžovaného úseku, nevjíždět do těsné blízkosti zasněžovacích prvků (vysoká vlhkost sněhu) a neohrožovat při tom další lyžaře. Pro lyžaře je nepřípustné manipulovat se sněhovými děly a přejíždět hadice či kabely.

 8)      Vedení firmy SKI Bižu s.r.o. si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů na některé sjezdové trati lyžařských areálů Tanvaldský Špičák, Severák či Bedřichov. Návštěvníci budou o této situaci informováni u pokladny areálu a na nástupu na dotčené přepravní zařízení. Budou seznámeni s dobou tréninku nebo závodu a sjezdovou tratí nebo její částí, která k tomu bude využita. Určená sjezdová trať nebo její část bude organizátorem tréninku nebo závodu zřetelně označena a uzavřena pro veřejnost.

 9)      Pěším turistům a sáňkařům je pohyb po sjezdových tratích zakázán. V zájmu bezpečnosti ostatních uživatelů lyžařského areálu je zakázán pohyb po sjezdových tratích v podobě více jak 3 osob jedoucích za sebou (tzv. vláčky). Výjimku z této povinnosti může v odůvodněných případech (např. organizování výcvikového kurzu) povolit provozovatel lyžařského areálu. Osoba takto se pohybující je však vždy povinna použít dostatečně rozlišující výstrojové doplňky (reflexní vesty apod.) schválené provozovatelem lyžařského areálu. Nesplnění této povinnosti se považuje za porušení provozního řádu s možností vykázání z lyžařského areálu nebo vyloučení z přepravy.

  

Čl. 14

Ostatní ustanovení

 1)        Provozní doba, jízdní řády, ceny, informace o večerním lyžování, mimořádných jízdách a sportovních akcích, které mohou ovlivnit, provoz dopravních zařízení, jsou uvedeny na prodejních místech v jednotném informačním systému a webových stránkách www.skijizerky.cz.

 2)        Pro cestující zejména v zimní sezóně jsou rozhodující informace o klimatických podmínkách, zejména sněhových a povětrnostních, stavu sjezdových tratích, které jsou mimo jiné uvedeny v jednotném informačním systému na elektronické mapě a informačním displeji v místě pokladen.

 3)        Cestující, kteří využívají sjezdové tratě, musí dodržovat stanovené pokyny (viz. „Přepravní řád“) pro jejich užívání a při jejich nedodržování mohou být vyloučeny s další přepravy.

 4)        Při vyloučení z přepravy je cestující povinen prokázat své osobní údaje k zajištění práva. Nesplnění této povinnosti může být posouzeno přivolanou hlídkou PČR jako přestupek ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 5)        Prokázání osobních údajů v případech uvedených v tomto Přepravním řádu není v rozporu s nařízením EU 2016/679, o ochraně osobních údajů, neboť se nejedná o sběr dat za účelem jejich zpracování a shromažďování, ale jejich cílem je zajištění práva.

 6)        Stížnosti, oznámení, podněty - případné stížnosti, oznámení nebo podněty lze uplatnit u vedoucího provozu areálu, jeho zástupce nebo v pokladně areálu zápisem do Knihy přání a stížností. Stížnost Správa SKI Bižu s.r.o. prošetří do 30 dnů, o výsledku šetření bude stěžovatel písemně informován.

 7)        Tento Přepravní řád se nevztahuje na výuková hřiště Dětský svět Severák a Dětský svět Tanvaldský Špičák.

  

Čl. 15

Mimořádná opatření COVID-19

 1)        Zákazník je povinen dodržovat při sjednávání, čerpaní (využívání) služeb a po celou dobu čerpání (využívání) služeb veškerá pravidla a splňovat veškeré podmínky stanovené mimořádnými opatřeními či jinými nařízeními vydávanými orgány státní správy zejména v souvislosti s výskytem či šířením onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2, která jsou k danému okamžiku platná a účinná (dále jen „Mimořádná opatřeni“ a veškerá pravidla a podmínky stanovené v Mimořádných opatřeních pro zákazníka dále společně jen „Pravidla a podmínky mimořádných opatřeni“).

 2)        Zákazník je povinen dodržovat a splňovat Pravidla a podmínky mimořádných opatřeni po celou dobu jeho přítomnosti (bez ohledu na to, zda čerpá službu či nikoliv) v těch prostorách lyžařského areálu a/ nebo provozoven provozovatele, pro které Mimořádná opatřeni takovou povinnost stanoví (dále společně jen „Prostory ski areálu“).

 3)        Akceptací těchto Smluvních přepravních a obchodních podmínek zákazník prohlašuje, že splňuje Pravidla a podmínky mimořádných opatření účinných k okamžiku akceptace těchto Smluvních přepravních a obchodních podmínek, a zavazuje se dodržovat a plnit Pravidla a podmínky mimořádných opatření po celou dobu čerpání služeb u Provozovatele a/nebo po celou dobu přítomnosti v Prostorách lyžařského areálu, pro které Mimořádná opatření takovou povinnost stanoví, a tyto skutečnosti je povinen Provozovateli na jeho výzvu prokázat.

 4)        Provozovatel je oprávněn před poskytnutím služby zákazníkovi, při prodeji jízdenky či jízdenky na lanovou dráhu či lyžařsky vlek, kdykoliv po dobu čerpáni služby zákazníkem a/nebo před vstupem zákazníka do Prostor lyžařského areálu a/nebo po dobu přítomnosti zákazníka v těchto prostorách, způsobem a v rozsahu dle vlastního uvážení provádět kontrolu dodržování a plněni Pravidel a podmínek mimořádných opatřeni, a vyžadovat od zákazníků předložení dokladů prokazujících jejich dodržování a plnění. Zákazník akceptací těchto Smluvních přepravních a obchodních podmínek vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Provozovatel pro účely evidence prováděných kontrol uložil k archivaci listinnou či elektronickou kopii dokladu o dodržování či plněni Pravidel a podmínek mimořádných opatření, předloženého mu zákazníkem.

 5)        Osoba (zákazník), která nedodržuje či nesplňuje Pravidla a podmínky mimořádných opatření nebo která není schopna dodržování či splnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření při sjednávání, před čerpáním či v průběhu čerpání služby Provozovateli či jim určené osobě řádně prokázat, není oprávněna tuto službu využit, a Provozovatel je oprávněn takové osobě pořízení služby či její čerpání neumožnit, popř. již probíhající čerpání služby zastavit či omezit, a to včetně zneplatnění či omezení platnosti již zakoupené jízdenky či skipasu.

 6)        Osoba (zákazník), která nedodržuje či nesplňuje Pravidla a podmínky mimořádných opatření pro přítomnost v Prostorách ski areálu nebo osoba, která není schopna dodržování a plnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření před vstupem do takových prostor či kdykoliv po dobu přítomnosti v těchto prostorách, Provozovateli či jim určené osobě řádně prokázat, není oprávněna do takových prostor vstupovat a/nebo se v nich zdržovat, a Provozovatel je oprávněn takové osobě vstup do takových prostor neumožnit, popř. takové osoby z těchto prostor vykázat.

 7)        V případě, že Provozovatel (i) znemožní zákazníkovi, který není v souladu s odst. 5) tohoto článku oprávněn využít služeb, využití těchto služeb nebo (ii) zákazníkovi, který není oprávněn vstoupit či se zdržovat v určitých Prostorách lyžařského areálu dle odst. 6) tohoto článku, ve vstupu do těchto prostor zamezí či jej z daného prostoru vykáže, nevzniká zákazníkovi vůči Provozovateli nárok na žádnou kompenzaci či jakékoliv jiné plnění ani na vrácení již zaplaceného a doposud nevyčerpaného jízdného na lanovou dráhu či lyžařsky vlek.

 8)        Zákazník odpovídá za pravost, správnost, platnost a úplnost dokladu o dodržování a splnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření předloženého zákazníkem Provozovateli při kontrole prováděné Provozovatelem.

 9)        Zákazník odpovídá za veškerou újmu způsobenou Provozovateli či třetím osobám porušením Pravidel a podmínek mimořádných opatření, a to včetně případů předložení falešného, nesprávného či neúplného dokladu prokazujícího splněni Pravidel a podmínek mimořádných opatření.

10)    Hromadně organizovaný (či zprostředkovávaný) prodej jízdenek (skipasů) je s ohledem na mimořádná opatření orgánů státní správy v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, možný jen tehdy, pokud osoba, která hromadnou objednávku jízdenek (skipasů) za/pro jiné osoby realizuje (či prodej zprostředkovává), předloží Provozovateli jmenný seznam osob dle příslušného formuláře Provozovatele, kterým jsou jízdenky (skipasy) určeny, s uvedením jejich jména a příjmení, data narození a u osob u kterých to mimořádná opatření vyžadují jako podmínku pro čerpání služby přepravy na lanových drahách a lyžařských vlecích (např. osoby starší 12 let) rovněž s předložením dokladu o splněni v čase prodeje platných a účinných podmínek mimořádných opatřeni orgánů státní správy v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 (např. OTN). Odpovědnost za správnost údajů uvedených ve formuláři a za pravost, platnost a správnost přiložených dokladů o splnění (např. OTN) nese osoba, která u Provozovatele hromadnou objednávku činí, a odpovídá tak za veškerou újmu, která případně vznikne Provozovateli či třetím osobám v důsledku uvedení nepravdivého, nesprávného nebo neúplného údaje či dokladu.

  

Čl. 16
Závěrečné ustanovení

 1)      Tyto Smluvní přepravní a obchodní podmínky Přepravního řádu jsou platné pro přepravu cestujících u Dopravce SKI Bižu s.r.o.

 2)      Tyto Smluvní přepravní a obchodní podmínky jsou k dispozici cestujícím na pracovišti Dopravce, na všech provozovnách Skiaréna Sportu (půjčovny, lyžařské školy) a na všech pokladnách v areálech. Mimo jiné také na stránkách www.skijizerky.cz .

 3)   V případě, že dojde mezi Provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělené ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

 

 V Jablonci nad Nisou dne 1. 12. 2021

                                                                                                                              Ing. Pavel Bažant

                                                                                                                              jednatel SKI Bižu s.r.o.

 

 

 

 

Partneři skiarény

inogyAuto loudaAlpine PROHotel PetřínK2Jizerské horySitour