info
1. 5. - zahájení letního provozu lanové na Tanvaldský Špičák

Vnitřní oznamovací systém SKI Bižu s.r.o.

V souvislosti s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva unie (dále jen „směrnice“) vzniká každému zaměstnavateli povinnost k 1.8.2023 zavést vnitřní oznamovací systém pro své zaměstnance a další osoby, který je určen k oznamování jednání, v nichž oznamovatel spatřuje dále specifikované porušení povinností zaměstnavatele. Systém zaručuje výraznou ochranu zaměstnance před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele. Směrnice je účinná od 17. prosince 2021. Směrnice je k dispozici na oficiálních webových stránkách Evropské Unie (https://eur-lex.europa.eu).

Kdo může podat oznámení?

Oznámení může podat každý zaměstnanec v pracovním poměru. Oznámení může podat též i zaměstnanec jiné společnosti nebo osoba samostatně výdělečně činná, pokud pro zaměstnavatele koná práci nebo veřejnou zakázku na jiném než pracovněprávním základu.

Čeho se oznámení musí týkat?

Oznámení se musí týkat porušení práv a povinností v následujících oblastech:

1.      zadávání veřejných zakázek,

2.      finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,

3.      bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,

4.      bezpečnost dopravy,

5.      ochrana životního prostředí,

6.      radiační ochrana a jaderná bezpečnost,

7.      bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,

8.      veřejné zdraví,

9.      ochrana spotřebitele,

10.   ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů,

11.   porušení ohrožující finanční zájmy EU podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních EU,

12.   porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

 

Oznámení podává zaměstnanec zaměstnavatelem určené pověřené osobě. 

Pověřená osoba: Tereza Dvořáková

Email: oznameni@skibizu.cz

Telefonní kontakt: +420 604 271 636

Adresa: Ski Bižu, s.r.o.

              Pražská 4200/20

              466 01 Jablonec nad Nisou

 

Jak lze oznámení učinit?

Oznámení lze učinit písemně, telefonicky nebo elektronicky. K elektronickému podání je určena emailová adresa oznameni@skibizu.cz . Pokud o to oznamovatel požádá, pak lze oznámení učinit také osobně. Zákon stanoví, že k setkání oznamovatele a pověřené osoby musí v takovém případě dojít nejpozději do 14 dnů.

Písemné oznámení je třeba adresovat výslovně do rukou pověřené osoby. V takovém případě jej smí otevřít pouze pověřená osoba. Z ústně činěného oznámení může být se souhlasem osoby, která oznámení podává, činěn zvukový nebo obrazový záznam

Je možné podání učinit anonymně, a pokud ho učiním osobně nebo písemně, bude moje soukromí chráněno?

Ano, podání je možné učinit anonymně. K tomu slouží i uvedená emailová adresa. Podání, které není činěno anonymně, se zpracovává v režimu, který zajišťuje úplné skrytí totožnosti podatele. Pověřená osoba není oprávněna sdělit totožnost osoby nikomu, ani zaměstnavateli. Veškeré informace o učiněných podáních vede pověřená osoba samostatně a nikomu je nepředkládá.

Přijetí Vašeho podání Vám bude potvrzeno do sedmi dnů od doručení a následně do 30 dnů musí pověřená osoba provést šetření a o jeho výsledku Vás vyrozumět (lhůta 30 dnů lze 2x prodloužit). Za tímto účelem poskytne zaměstnavatel pověřené osobě veškerou součinnost.

V případě dotazů kontaktujte pověřenou osobu.

 

V Jablonci nad Nisou dne 17.7.2023

Partneři skiarény

inogyAuto loudaAlpine PROHotel PetřínK2Jizerské horySitour