Přepravní řád

SKI Bižu, s.r.o. VYDÁVÁ PRO

lyžařské areály: TANVALDSKÝ ŠPIČÁK, SEVERÁK, BEDŘICHOV

PŘEPRAVNÍ ŘÁD Horských dopravních zařízení (lanových drah a lyžařských vleků) - ZIMNÍ SEZÓNA

SKI Bižu s.r.o. na základě zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

a podle vyhlášky č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) vydává:


SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

pro veřejnou drážní osobní dopravu na visutých lanových dráhách a na lyžařských vlecích a sjezdovkách, které provozuje SKI Bižu s.r.o.

Platí od: 1. 1. 2019

 

OBSAH
Článek 1 - Všeobecné ustanovení
Článek 2 - Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob
Článek 3 - Jízdní doklad
Článek 4 - Placení jízdného, ceny za přepravu spoluzavazadla a přirážek
Článek 5 - Přeprava dětí, skupin dětí a seniorů
Článek 6 – Podmínky přepravy zavazadel na lanové dráze
Článek 7 - Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace o přepravě osob na vozíku pro invalidy
Článek 8 - Vztahy mezi dopravcem a cestujícími
Článek 9 - Používání bezpečnostních, dorozumívacích a ovládacích zařízení
Článek 10 - Provoz sjezdových tratí /viz. Norma ČSN 01 8027/
Článek 11 - Provoz snowparku ve ski areálu Severák
Článek 12 - Ostatní ustanovení
Článek 13 - Závěrečné ustanovení

 

Čl. 1 - Všeobecné ustanovení

1)  Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel a živých zvířat na Horských dopravních zařízeních v  lyžařských areálech SKI Bižu s.r.o. a stanovují podmínky pro tuto přepravu.

2)  Cestující je na základě zakoupení skipasu (jízdenky) povinen dodržovat tyto smluvní podmínky přepravního řádu.

3)  Pověřená osoba dopravce /firmy SKI Bižu s.r.o./ ve služebním oblečení a vybavená průkazem dopravce /platnou sezónní jízdenkou s fotografií/ je oprávněna kontrolovat jízdenky, dodržování tohoto přepravního řádu, dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.

4)  Na dopravních zařízeních, která jsou dle platného úředního povolení provozována pouze v zimním období – lyžařské lanovky a vleky – mohou být přepravovány jen ty osoby, které mají lyže, snowboard, krátké lyže upevněné na nohou. Tato dopravní zařízení nejsou určena pro přepravu pěších cestujících ani pro přepravu zavazadel, saní, jízdních kol, ani žádných jiných sportovních prostředků.

5)  Dopravce informuje cestující o přepravě a jejich změnách pomocí informačního systému v jednotlivých lyžařských areálech. Dále jsou informace dopravce poskytovány na jednotlivých pokladnách a v prostoru nástupišť na dopravních zařízení, a na www. skijizeky.cz.

6)  Vstup do jednotlivých lyžařských areálů (tj. na pozemky, které jsou ve vlastnictví, v nájmu či jiném užívání firmou SKI Bižu s.r.o.) je na vlastní nebezpečí návštěvníka.

7)  Firma SKI Bižu s.r.o. neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků lyžařských areálů Tanvaldský Špičák, Severák a Bedřichov, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům /viz. ČSN 01 8027/ a Přepravnímu řádu firmy SKI Bižu s.r.o.

8)  Ve všech objektech i plochách v lyžařských areálech (lanové dráhy, vleky, jiné stavby a pozemky, které jsou ve vlastnictví nebo nájmu společnosti SKI Bižu s. r. o.) je bez předchozího písemného souhlasu společnosti SKI Bižu s. r. o. nebo bez předchozí písemně uzavřené smlouvy se společností SKI Bižu s. r. o. zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit (např. provozování občerstvovacích zařízení, prodej sportovního vybavení, provozování lyžařských škol atd.) bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být z lyžařského areálu vykázána, popř. může být vyloučena z přepravy.

9)  V zájmu bezpečnosti ostatních uživatelů lyžařského areálu je osoba oprávněně organizující hromadný výcvik (více jak 2 žáci a instruktor) povinna předem oznámit svůj záměr provozovateli lyžařského areálu. Nesplnění této povinnosti se považuje za porušení provozního řádu s možností vykázání z lyžařského areálu nebo vyloučení z přepravy. Za takovou osobu se považuje i osoba, která je v pracovněprávním, služebním nebo v jiném obdobném vztahu k takovému organizátorovi.

10)  V zájmu bezpečnosti na sjezdových tratích provozovatel doporučuje všem návštěvníkům používání bezpečnostních přileb.

11)  Každý návštěvník je povinen dbát ustanovení tohoto „Přepravního řádu“ a pokynů pověřených osob firmy SKI Bižu s.r.o., pracovníků horské služby a označených pořadatelů při závodech a trénincích. Při porušování tohoto „Přepravního řádu“ a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na dopravních zařízeních a bude mu odebrán či zablokován jízdní doklad a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou SKI Bižu s.r.o. i třetím osobám takto způsobí.

 

Čl. 2 - Vznik a naplnění smlouvy o přepravě osob

1)  Přeprava se provádí v rámci smlouvy mezi provozovatelem a cestujícími. Smlouva je vyjádřena ve formě zakoupené jízdenky. Smluvní přepravní podmínky jsou neoddělitelnou částí smlouvy a cestující je povinen je dodržovat. Smlouva platí od okamžiku vstupu na zařízení a okamžiku, kdy ho cestující opouští.

2)  Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí na sedačku visuté lanové dráhy, unášeč lyžařského vleku nebo vstoupí do označeného prostoru nástupu nebo výstupu přepravního zařízení, přístupného jen s platným jízdním dokladem (dále jen ”nástupiště nebo výstup”).

3)  Zakoupením jízdenky platné v lyžařských areálech SKI Bižu s.r.o. účastníci přepravy stvrzují, že jsou seznámeni se Smluvními přepravními podmínkami, Jízdním řádem, Ceníkem, Pokyny pro užívání sjezdových tratí a tyto se zavazují respektovat.

4)  Výlučným a jediným oprávněným prodejcem jízdenky (skipasu) je pouze SKI Bižu s.r.o. a jím pověřené osoby.

 

Čl. 3 - Jízdní doklad

1)  Každý účastník přepravy si po zakoupení překontroluje všechny údaje na jízdence či dokladu. Jakékoliv nesrovnalosti v těchto údajích je povinen reklamovat ihned po zakoupení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

2)  Cestující je povinen po celou dobu plnění přepravní smlouvy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů prokazuje.

3)  Platnost: Doba platnosti je vyznačena na jízdence či dokladu, body na handfree (čipové) kartě platí po celou zimní sezónu.

         Platným jízdním dokladem je:

         a) Jednotlivá jízdenka (jedním nebo oběma směry) slouží pouze pro jeden průchod turniketem.

         b) Bodová jízdenka je použitelná i pro více osob, za každý průchod turniketem je odečten pevný počet bodů určený pro dané dopravní zařízení.

         c) Časové jízdenky jsou dostupné ve více variantách a jsou nepřenosné na druhé osoby. Výjimkou jsou 12 a 20ti denní skipasy, které jsou přenosné na další osoby. Opravňují k více jízdám po dobu její platnosti ve       vymezeném rozsahu platnosti jízdenky na daných dopravních zařízeních.

        d)  Bodové a časové jízdenky mohou být handfree karty (čipové) za které je požadována vratná záloha ve výši 100,- Kč.

          Neplatným je jízdní doklad a pověřená osoba dopravce je oprávněna jej odebrat nebo zablokovat v odbavovacím systému v případech, kdy jízdní doklad:

         a) je používán bez vyžadované fotografie

         b)    je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití

         c)    údaje na něm neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny

         d)   je použit neoprávněnou osobou

         e)   uplynula doba jeho platnosti nebo je používán v neplatném regionu

          f)     není originálem

Pověřená osoba dopravce odebrání jízdenky nebo její zablokování v odbavovacím systému cestujícímu písemně potvrdí.

 

Čl. 4 - Placení jízdného

1) Cestující za jízdenky pro jednotlivou jízdu nebo za jízdenky bodové nebo časové platí jízdné ve výši stanovené ceníkem.

2)  Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a tarifní podmínky jejich použití jsou stanoveny provozovatelem, viz. ceníky na pokladnách a informace na www.skijizerky.cz .

3)  Jízdenka je platná, jde-li o originál, vydaný dopravcem a obsahuje:

             a) obchodní jméno dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu

             b) region, ve kterém má platnost

             c) výši jízdného, druh jízdného, případně výši slevy

             d) údaj o době platnosti

             e) výpis některých údajů ze smluvních podmínek umožňující správnost jejího použití

4)  Jízdenka je nepřenosná. Vyjma bodové jízdenky, 12ti a 20ti denního skipasu.

5)  Jednotlivé jízdenky platí pouze do dne vyznačeného na jízdence.

6)  Časová jízdenka je platná pro daný časový úsek.

               · Časová jízdenka zakoupená na Tanvaldském Špičáku platí i na Severáku a Bedřichově.

              · Časová jízdenka zakoupená na Severáku či Bedřichově platí na Severáku a Bedřichově.

              · 3 a vícedenní skipas zakoupený na Severáku či Bedřichově umožňuje 1 den lyžování na Tanvaldském Špičáku.

7)  3 a 4 hodinový skipas platí od prvního průchodu turniketem uvedený časový interval. 10 hodinový skipas se odečítá po 30min blocích, které je možné čerpat po celou sezónu.

8)  Cestující je povinen před nástupem na lanovou dráhu či lyžařský vlek projít odbavovacím zařízením (turnikety), které jízdenku zkontroluje a eviduje.

9)  Náhrada jízdného nebo jeho části se poskytuje pouze za časové jízdenky, mimo sezónních skipasů, v případě technické poruchy více jak 50 % přepravních zařízení firmy SKI Bižu s. r. o. (Tanv. Špičák - obě lanové dráhy), trvající déle než dvě hodiny. Náhrada se poskytuje ve formě nové depotní jízdenky, která svými parametry odpovídá zůstatku jízdného na zakoupeném skipasu v den poruchy přepravních zařízení.

10)  Při zásahu vyšší moci - např. výpadek dodávky elektrické energie, vichřice se jízdné nevrací.

11)  Náhrada jízdného nebo jeho části se poskytuje v případě zranění, které si způsobil cestující na sjezdových tratích ve střediscích SKI Bižu s.r.o. Tuto skutečnost je cestující povinen prokázat potvrzením o ošetření na místě úrazu Horskou službou.

12)  V případě ztráty jízdenky se náhrada jízdného neposkytuje.

13)  Při koupi sezónní karty je každý povinen dostavit se osobně, nebo dodat aktuální fotografii.

Za plastovou čipovou kartu je vybírána vratná záloha 100 Kč, tato záloha se nevrací, je-li karta

při vrácení poškozena.

14)  Za odblokování skipasu, při prvním porušení Přepravního řádu, je vybírán poplatek 3.000,- Kč. Při dalším porušení Přepravního řádu bude skipas zablokován trvala bez náhrady.

15)  Za vydání nového náhradního skipasu na přání zákazníka je vybírán správní poplatek 500,-Kč.


Čl. 5 - Přeprava dětí, skupin dětí a seniorů

1) Děti do 6 let a s výškou menší než 1,25m lze přepravovat na lanové dráze Tanvaldský Špičák jen s doprovodem osoby starší 15 let, doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dítěti s ním přepravovanému nezbytnou součinnost při přepravě. 

2) Skupiny dětí 7 - 15ti let (školní kurzy, skupinová výuka lyžařských škol) mohou být přepravováni pod dohledem osoby starší 18ti let. Na čtyřsedačce lanovky, tedy mohou jet až 3 děti  7 - 15 let s 1 osobou starší 18ti let.

3) Zájemci o dětské, juniorské a seniorské karty musí svůj věk prokázat osobním průkazem (u dětí průkazem pojištěnce).

4) Další podmínky pro přepravu dětí, seniorů, škol, skupin (např. zlevněné jízdné) stanoví ceník, který je umístěn na pokladnách a na www.skijizerky.cz .

 

Čl. 6 - Podmínky přepravy zavazadel na lanových drahách

1) Viz. Čl. 1 bod 4 Přepravního řádu

2) Ruční zavazadla má právo si cestující vzít sebou bezplatně, sám si zajišťuje jeho naložení, umístění na sedačku, vyložení při výstupu a dohled při přepravě.

3) Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození sedačky, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, které by zasahovaly do průjezdného profilu dráhy. O vyloučení těchto zavazadel z přepravy rozhoduje obsluha lanové dráhy.

4) Věc, která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla, je zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá nebo věc, kterou nelze na sedačce vzhledem k jeho rozměrům umístit. O vyloučení těchto zavazadel z přepravy rozhoduje obsluha lanové dráhy.

 

Čl. 7 - Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace o přepravě osob na vozíku pro invalidy

1) Na sedačkách lanové dráhy je možná přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace za těchto podmínek:

       a) přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace je možná pouze za doprovodu alespoň jedné osoby starší 18-ti let

       b) doprovod této osoby musí informovat obsluhu lanové dráhy o požadavku na přepravu před nástupem na sedačku a dále dbát pokynů obsluhy

       c) na základě požadavku doprovodu osoby s omezenou schopností pohybu a orientace zabezpečí obsluha lanové dráhy nástup a vyrozumí protější stanici o tom, na které sedačce, jsou cestující umístěny a dohodne jejich výstup

2)  Na sedačce lanové dráhy lze přepravovat osoby na speciálním vozíku, který umožňuje lyžování za podmínek uvedených v bodě 1. Invalidní vozík lze přepravit pouze takový, který je možné umístit na sedačku a po dohodě s obsluhou lanové dráhy.

3)  Na lyžařských vlecích je přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace možná pouze za doprovodu alespoň jedné osoby starší 18-ti let. Doprovod této osoby musí informovat obsluhu lyžařského vleku o požadavku na přepravu před nástupem na vlek a dále dbát pokynů obsluhy.

4)  Na lyžařských vlecích lze přepravovat osoby i na speciálním vozíku, který umožňuje lyžování za podmínek uvedených v bodě 3.

 

Čl. 8 - Vztahy mezi dopravcem a cestujícími

1)  Povinnosti dopravce:

     Dopravce je povinen v zájmu řádné péče o cestující při poskytování přepravních služeb zajistit:

     a) podávat informace o jízdních řádech, o cenách a vyhlášených přepravních podmínek na místech k tomu určených (pokladny, prostory nástupu), veškerá zařízení informačního systému

     b) označit místa, která slouží k prodeji jízdenek

     c) označit místa, která slouží k odbavení a kontrole jízdenek

     d) označit místa, která slouží k řazení cestujících a k vlastnímu nástupu nebo výstupu na dopravní zařízení

     e) podávat informace o provozu dopravních zařízení a o klimatických podmínkách na místech k tomu určených (pokladny, prostory nástupu, veškerá zařízení informačního systému)

     f) zajišťovat čistotu a pořádek, případně osvětlení prostor nástupu a výstupu

2)   Povinnosti cestujících

      Cestující je povinen:

      a) zakoupit si jízdenku, před nástupem na dopravní zařízení projít odbavovacím zařízením, které jízdenku zkontroluje a eviduje

      b) stále mít u sebe platnou jízdenku a na požádání pověřené osoby dopravce se jí prokázat

      c) dbát pokynů pověřené osoby dopravce a piktogramů na dopravním zařízení či sjezdových tratích

      d) zachovávat v místech nástupu, výstupu a při přepravě na dopravním zařízení pořádek, neohrožovat svým chováním zdraví a bezpečnost ostatních cestujících ani bezpečnost a plynulost veřejné osobní dopravy

      e) zajistit se zábranou proti vypadnutí na sedačkové lanové dráze a tuto zábranu před výstupem otevřít

      f) neznečisťovat ostatní cestující nebo sedačky, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním

      Cestujícím na lanové dráze není dovoleno zejména:

      a) otevírat za jízdy zábranu sedačky proti vypadnutí

      b) vyhazovat ze sedačky předměty nebo je nechat vyčnívat

      c) za jízdy se ze sedačky vyklánět nebo se houpat

      d) bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu na sedačky

      e) kouřit na sedačkách nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno

      f) poškozovat sedačky, jakož i prostory a zařízení pro cestující

 

3)   Zvláštní pravidla:

     a) Cestující smí vstupovat do nástupního prostoru pouze tehdy, jsou-li přítomni provozní pracovníci.

     b) Před nastupováním musí cestující vytáhnout své ruce z poutek lyžařských holí, ale hole musí držet.

     c) Cestující, který nebyl schopen řádně nastoupit, se nesmí pokoušet držet sedačky, ale musí se ji ihned pustit.

     d) Otevírání a zavírání pojistné brány se řídí značkami umístěnými v prostoru lanové dráhy. Každý cestující musí dávat pozor na své spolucestující z téže sedačky.

     e) Je zakázáno seskakovat ze sedačky i v případě déle trvajícího zastavení zařízení.

     f)  V zimním provozu se přeprava cestujících provádí výhradně s upnutými lyžemi (skiboby, snowboardy, krátkými lyžemi) na nohou, přičemž lyže se zvednutými špičkami nahoru musí být drženy rovnoběžně se směrem jízdy a položeny na opěrkách pro nohy. Pro lyžaře u lanové dráhy TŠ 1 je nástupní stanicí: Tanvaldský Špičák  - Parkoviště, a výstupní stanicí: Tanvaldský Špičák – Rozhledna a  u lanové dráhy TŠ II je nástupní stanicí: Albrechtice v J.H – parkoviště a výstupní stanicí: Tanvaldský Špičák – Rozhledna.

    g)  Před vystupováním se cestující musí přesvědčit, že nejsou jakýmkoliv způsobem  připoutáni k sedačce. 

    h)  Jestliže cestující nevystoupí na výstupním místě, musí zůstat na sedačce a čekat na instrukce provozních pracovníků.

4)   Ohrozí-li cestující porušením svých povinností pověřenou osobu dopravce, jedná se o přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

 

Čl. 9 - Používání bezpečnostních, dorozumívacích a ovládacích zařízení

 1)  Cestující smí bezpečnostní a ovládací zařízení umístěná na místech přístupných veřejnosti, jsou-li tato zařízení určena pro ovládání cestujícími, použít pouze v tomto případě:

- jde-li o bezprostřední ohrožení zdraví nebo života.

 

Čl. 10 - Provoz sjezdových tratí /viz. Norma ČSN 01 8027/

1)  Sjezdové tratě jsou otevřeny v době provozu lanových drah a lyžařských vleků.

2)  Po ukončení provozu přepravních zařízení v areálu jsou sjezdové tratě uzavřeny. Je zakázán pohyb skialpinistů po sjezdových tratích směrem nahoru i dolů!!!

3)  Na sjezdové trati se návštěvníci / především lyžaři a snowboardisté/ pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků.

4)  Nedodržování zejména následujících podmínek chování na sjezdových tratích může být důvodem k vyloučení z provozu na sjezdových tratích:

     a) Ohled na ostatní lyžaře - Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného a to ani svou výzbrojí a výstrojí. 

    b) Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy -  Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí.  Svou rychlost a způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním podmínkám, jakož i hustotě provozu.

     c) Volba jízdní stopy - Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

     d) Předjíždění - Předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

     e) Vjíždění a rozjíždění - Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

     f) Zastavení - Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí místo pádu co nejrychleji opustit.

    g) Stoupání a sestup - Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě. Chodec nesmí ohrožovat ostatní svým vybavením ani vlastním tělem. 

    h) Respektování značek - Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci o počasí, stavu tratí či sněhových poměrech.

    i) Chování při úrazech - Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnou první pomoc a ohlásit úraz pracovníkům firmy SKI Bižu s.r.o. nebo Horské službě.


Telefonické kontakty:

Ski areál Tanvaldský Špičák           +420 733 535 350

Ski areál Severák                              +420 604 516 733

Ski areál Bedřichov                          +420 603 781 848

Horská služba                                     +420 1210

    j) Povinnost prokázat se - Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník nehody, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

POZOR - PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ JÍZDY MIMO SJEZDOVOU TRAŤ!

5)  Bez souhlasu vedení firmy SKI Bižu s.r.o. je zakázáno stavět na sjezdových tratích jakékoliv překážky nebo sněhové tvary / např. slalomy, sněhové můstky apod./

6)  Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu lyžařských vleků či lanových drah. Sjezdové tratě jsou uzavřené a platí na ně zákaz vstupu od 16.30hod do 8.00hod a na sjezdovky s večerním lyžováním od 20.15 hod do 8.00 hod.

7) S ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky může dojít i za provozu lyžařských vleků:

     a) k úpravě sjezdových tratí sněžnými pásovými vozidly. Ta jsou v tomto případě označena výstražným světlem.

     b) k zasněžování sjezdovek technickým sněhem. Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena oplůtkem nebo sítí. Při provozu sněhových děl musí každý lyžař nebo snowboardista přizpůsobit rychlost jízdy pro bezpečné projetí zasněžovaného úseku, nevjíždět do těsné blízkosti zasněžovacích prvků (vysoká vlhkost sněhu) a neohrožovat při tom další lyžaře. Pro lyžaře je nepřípustné manipulovat se sněhovými děly a přejíždět hadice či kabely.

8)  Vedení firmy SKI Bižu s.r.o. si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů na některé sjezdové trati lyžařských areálů Tanvaldský Špičák, Severák či Bedřichov. Návštěvníci budou o této situaci informováni u pokladny areálu a na nástupu na dotčené přepravní zařízení. Budou seznámeni s dobou tréninku nebo závodu a sjezdovou tratí nebo její částí, která k tomu bude využita. Určená sjezdová trať nebo její část bude organizátorem tréninku nebo závodu zřetelně označena a uzavřena pro veřejnost.

9)  Pěším turistům a sáňkařům je pohyb po sjezdových tratích zakázán. V zájmu bezpečnosti ostatních uživatelů lyžařského areálu je zakázán pohyb po sjezdových tratích v podobě více jak 3 osob jedoucích za sebou (tzv. vláčky). Výjimku z této povinnosti může v odůvodněných případech (např. organizování výcvikového kurzu) povolit provozovatel lyžařského areálu. Osoba takto se pohybující je však vždy povinna použít dostatečně rozlišující výstrojové doplňky (reflexní vesty apod.) schválené provozovatelem lyžařského areálu. Nesplnění této povinnosti se považuje za porušení provozního řádu s možností vykázání z lyžařského areálu nebo vyloučení z přepravy.

 

Čl. 11 - Provoz snowparku ve ski areálu Severák

1)  Jízda a pohyb po snowparku je výhradně na vlastní nebezpečí.

2)  Snowboardový park slouží pouze pro snowboarding a freestyle lyžování, jiná činnost je zde zakázána.

3)  Přísný zákaz přenášení nebo jiné manipulace s překážkami. Tuto činnost má výhradně na starosti vedoucí provozu areálu!!!

4)  Jezdci nesmí přeceňovat své možnosti, schopnosti a síly a jsou povinni dbát osobní bezpečnosti a používat chrániče a helmu.

5)  Osoby mladší 15 let mohou užívat park jen pod dohledem osoby starší 18 let.

6)  Majitel ani provozovatel areálu nenesou žádnou odpovědnost za úrazy a zranění vzniklé ve snowparku.

7)  Návštěvníci jsou povinni udržovat v parku a jeho okolí pořádek a svým chováním nesmí ohrožovat bezpečnost dalších účastníků.

8)  V době probíhající úpravy snowparku rolbou je jízda ve snowparku zakázána!

9)  Všichni návštěvníci snowparku jsou povinni respektovat pokyny a nařízení správce snowparku.

10)  Užívání snowparku je pro všechny zdarma.

11)  Správce snowparku je oprávněn vykázat ze snowparku kohokoliv, kdo bude narušovat řád snowparku.

 

Čl. 12 - Ostatní ustanovení

1)  Provozní doba, jízdní řády, ceny, informace o večerním lyžování, mimořádných jízdách a sportovních akcích, které mohou ovlivnit, provoz dopravních zařízení, jsou uvedeny na prodejních místech v jednotném informačním systému a webových stránkách www.skijizerky.cz.

2)  Pro cestující zejména v zimní sezóně jsou rozhodující informace o klimatických podmínkách, zejména sněhových a povětrnostních, stavu sjezdových tratích, které jsou mimo jiné uvedeny v jednotném informačním systému na elektronické mapě a informačním displeji v místě pokladen.

3)  Cestující, kteří využívají sjezdové tratě, musí dodržovat stanovené pokyny (viz. „Přepravní řád“) pro jejich užívání a při jejich nedodržování mohou být vyloučeny s další přepravy.

4)  Při vyloučení z přepravy je cestující povinen prokázat své osobní údaje k zajištění práva. Nesplnění této povinnosti může být posouzeno přivolanou hlídkou PČR jako přestupek ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

5)  Prokázání osobních údajů v případech uvedených v tomto Přepravním řádu není v rozporu s nařízením EU 2016/679, o ochraně osobních údajů, neboť se nejedná o sběr dat za účelem jejich zpracování a shromažďování, ale jejich cílem je zajištění práva.

6)  Stížnosti, oznámení, podněty - případné stížnosti, oznámení nebo podněty lze uplatnit u vedoucího provozu areálu, jeho zástupce nebo v pokladně areálu zápisem do Knihy přání a stížností. Stížnost Správa SKI Bižu s.r.o. prošetří do 30 dnů, o výsledku šetření bude stěžovatel písemně informován.

7)  Tento Přepravní řád se nevztahuje na výuková hřiště Dětský svět Severák a Dětský svět Tanvaldský Špičák.

 

Čl. 13 - Závěrečné ustanovení

1)  Tyto Smluvní přepravní podmínky Přepravního řádu jsou platné pro přepravu cestujících u dopravce SKI Bižu s.r.o.

2)  Tyto Smluvní přepravní podmínky jsou k dispozici cestujícím na pracovišti dopravce, tj. na dolních stanicích přepravních zařízení a na všech pokladnách v areálech.

Mimo jiné také na stránkách www.skijizerky.cz..

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 10. 1. 2019

                                                                                                                              Ing. Pavel Bažant

                                                                                                                              jednatel SKI Bižu s.r.o