Ochrana osobních údajů

Prohlášení společnosti SKI Bižu, s.r.o.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Společnost je Správcem níže uvedených Osobních údajů. Veškeré údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití

Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti INTERNET CZ, a. s., Ktiš 2, Ktiš, 384 03, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost SKI Bižu, s.r.o., Pražský 4200/20, 466 01  Jablonec nad Nisou, IČO: 27300404, DIČ: CZ27300404 (dále jen „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle těchto podmínek.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy
 

Jaké osobní údaje zpracováváme

Jméno a příjmení, obchodní firmu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační adresu, doručovací adresu, IP adresu, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby, datum narození, informace o dosažení věku 16 let.

 

 Za jakým účelem a po jakou dobu zpracováváme Osobních údaje

-          plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb (přihláška na tábor, prodej skipasu)

-          splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům)

-          oprávněné zájmy, ochrana práv a právem chráněných zájmů

-          marketingové a obchodní nabídky služeb

-          vyhodnocování a zkvalitňování poskytovaných služeb

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od získání souhlasu (který vznikne, registrováním emailového newsletteru, objednáním služeb či zakoupením skipasu), pokud tento souhlas neodvoláte.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat.

Elektronicky na adrese: petr.bazant@skibizu.cz

Telefonicky na tel. čísle: +420 604 271 437

Písemně na adrese:

SKI Bižu, s.r.o.
Pražská 4200/20
466 01 Jablonec nad Nisou

 

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména IT specialisti a správci serverů. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

 

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

 

 Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete.  Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.