Provozní řád

1. Tento provozní řád upravuje provoz areálu Bikepark Tanvaldský Špičák Jizerské hory (dále jen Bikepark TŠ).

2. Provozovatelem Bikeparku TŠ je Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, Pražská 4200/20, Jablonec nad Nisou, 466 01.

3. Provozovatel, případně jím pověřené osoby, jsou oprávněni kontrolovat dodržování tohoto provozního řádu. 

4. Uživatel Bikeparku TŠ je povinen řídit se tímto provozním řádem, platnými obecně závaznými právními předpisy a pokyny provozovatele Bikeparku TŠ, nebo jím pověřených osob. PŘI NERESPEKTOVÁNÍ MOŽNOST VYKÁZANÍ Z BIKEPARKU TŠ. V případě porušení těchto pravidel a pokynů odpovídá uživatel za veškerou případnou újmu, kterou provozovateli Bikeparku TŠ či třetím osobám způsobí. 

5. Užívání Bikeparku TŠ je na vlastní riziko a odpovědnost uživatelů. 

6. Vstupem do Bikeparku TŠ uživatel potvrzuje, že se seznámil s tímto provozním řádem, a že se zavazuje ho respektovat.

7. Dětem a mladistvým do 15 let je vstup možný pouze pod dozorem osoby starší 18 let.

8. Před první jízdou je uživatel povinen se seznámit s obtížností jednotlivých tratí (dle infotabule - přehledná mapa a popis tras) a zvolit si odpovídající trasu vzhledem ke svým schopnostem, dovednostem a fyzické kondici. 

9. V Bikeparku TŠ je dovoleno jezdit pouze po vyznačených trasách, uživatelé jsou povinni respektovat upozorňující značení na trase (obzvláště v místě KŘÍŽENÍ TRAILŮ S KOMUNIKACEMI) a adekvátně přizpůsobit rychlost své jízdy. Zároveň musí dbát na bezpečnost vlastní, dalších uživatelů i ostatních návštěvníků Bikeparku TŠ. 

10. Uživatel je povinen používat vhodné horské kolo v dobrém technickém stavu. Za technický stav kola a jeho způsobilost odpovídá uživatel, nicméně provozovatel je oprávněn z důvodu bezpečnosti ostatních uživatelů zakázat jízdu na kole ve zjevně špatném technickém stavu.

11. Uživatelé stezek i návštěvníci lesa jsou povinni dodržovat pořádek v Bikeparku TŠ, nachází se v CHKO Jizerské hory. 

12. Platí přísný zákaz přestavovat, upravovat a měnit stezky  jakýmkoliv způsobem.

13. Jízda pod vlivem alkoholu i jiných omamných a návykových látek, je zakázána. 

14. Uživatel je povinen používat vhodné ochranné pomůcky a vybavení, zejména ochrannou cyklistickou přilbu. Dále je doporučeno používat i jiné ochranné vybavení, např. rukavice, brýle, chránič páteře, chrániče loktů, kolen, holení. 

15. Každý uživatel je povinen přizpůsobit volbu trasy a rychlost jízdy svým schopnostem, klimatickým podmínkám a viditelnosti. Doporučená vzdálenost mezi jezdci je minimálně 30 metrů. 

16. V případě těžby lesního porostu mohou být z důvodů bezpečnosti návštěvníků stezky ve vymezených částech dočasně uzavřeny, popřípadě nahrazeny vyznačenou objízdnou trasou. Pohybovat se v uzavřených částech stezek a lesa je přísně zakázáno.

17. Provozní doba stezek je v období: DUBEN do 18:30 (podle klim. podm.)

                                                      KVĚTEN do 19:30

                                                      ČERVEN, ČERVENEC a SRPEN do 20:00

                                                      ZÁŘÍ do 18:30

                                                             ŘÍJEN do 17:00 hod. (podle klim. podm.)

18. V případě potřeby je každý uživatel povinen poskytnout jinému zraněnému uživateli první pomoc. V případě nutnosti zásahu záchranné služby či horské služby je pro tyto potřeby na směrových sloupcích a vytipovaných místech umístěno značení pro rychlou orientaci v Bikeparku TŠ. Tato místa jsou označena buď písmenem nebo číslem s kontaktem na výše uvedené složky IZS. V případě potřeby lze tak operačnímu středisku nahlásit značení místa, kde se zraněná osoba nachází. Mapu těchto míst mají složky IZS k dispozici pro lepší orientaci v terénu a rychlý zásah.

19. Kontrolu dodržování Provozního řádu provádí provozovatel nebo jím pověřená osoba, která se pohybuje po trasách Bikeparku TŠ a má právo uživateli, který poruší některá ustanovení provozního řádu další jízdu zakázat, případně jej z Bikeparku TŠ vykázat. 

20. V případě potřeby má provozovatel Bikeparku TŠ právo jednotlivé trasy na přechodnou dobu uzavřít. Uživatelé jsou povinni toto omezení bezpodmínečně respektovat. V případě poškození stezky je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit provozovateli Bikeparku TŠ.

21. V Bikeparku TŠ platí „Kodex terénního cyklisty dle ČeMBA, o.s. (Česká Mountainbiková Asociace)“ www.cemba.eu 

 

Správce pozemků: Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Jablonec nad Nisou, ls247@lesycr.cz

Tel. kontakt na provozovatele stezek: Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory 604 271 437

Telefonní čísla složek IZS:  +420 1210 Horská služba ČR – nonstop SOS

                                         155 Zdravotnická záchranná služba

                                         112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

Partneři skiarény

InnogyAuto LoudaAlpine ProPetřínSCRJSitourLesy ČR