SkiarĂ©na Jizerky SkiarĂ©na Jizerky ZIMA LÉTO
ROZHLEDNA TANVALDSKÝ ŠPIČÁK LETNÍ PROVOZ LANOVÉ DRÁHY FOTBAL GOLF SEVERÁK PŮJČOVNA ELEKTROKOL A KOLOBĚŽEK

Výpůjční řád

VÝPŮJČNÍ ŘÁD PŮJČOVNY KOLOBĚŽEK SKI Bižu SPORT SEVERÁK


Zapůjčení koloběžky
Jízda na vypůjčené je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.
Nájemcem může být pouze osoba starší 15 let. Nájemce používá koloběžku (včetně příslušenství), jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušném dokladu o zapůjčení /VOUCHER o pronájmu movitých věcí na smluvenou dobu/.
Podmínkou pro zapůjčení je předložení dvou dokladů totožnosti.
K zapůjčené koloběžce a vozíku si může nájemce bezplatně vypůjčit základní příslušenství /helmu a sadu na opravu defektu/. Nošení přilby po dobu jízdy důrazně doporučujeme!
Na koloběžce je zakázáno provádět jakékoli změny a servis bez souhlasu provozovatele.
Koloběžku a další zapůjčené věci je před vrácením nutno očistit od hrubých nečistot. Pokud tomu tak není, účtujeme poplatek 200 Kč.

Půjčovné
Půjčovné je splatné v den zapůjčení koloběžky.
Půjčovné se řídí ceníkem, který je nedílnou součástí tohoto řádu / Příloha č. 1/.
Při předčasném vrácení zapůjčeného předmětu nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného. Výjimkou jsou případy, kdy nájemce vrátí koloběžku bezprostředně po jeho zapůjčení (nejpozději však do 30 minut) např. z důvodu nenadálé změny počasí, zdravotního stavu nájemce apod. V takovém případě si pronajímatel ponechává jednorázový manipulační poplatek 100 Kč.
Při překročení smluvené doby se nájemce zavazuje zaplatit smluvenou cenu půjčovného za jím převzatou koloběžku (a případné příslušenství) za každý i započatý den prodlení s vrácením koloběžky.

Práva a povinnosti nájemce
Při převzetí zapůjčených předmětů v půjčovně je nájemce povinen přesvědčit se o jejich technickém stavu. Dále je povinností nájemce seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Před používáním zapůjčených předmětů se zavazuje seznámit se s jejich správným používáním.

Nájemce ručí za vypůjčené předměty a jejich stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá. Nájemce je povinen koloběžku (a její příslušenství) chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením.
Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu.
Při ztrátě nebo odcizení převzaté koloběžky (případně i příslušenství) uhradí nájemce cenu koloběžky dle sazebníku uvedeného na konci tohoto výpůjčního řádu / Příloha č. 2/.
Nájemce přebírá odpovědnost za všechny předměty nájmu uvedené v jím podepsaném VOUCHERU, jakožto i za osoby, které předměty nájmu uvedené ve smlouvě využívají.

Práva a povinnosti provozovatele
Povinností provozovatele je předat nájemci koloběžku (a příslušenství) v odpovídajícím technickém stavu, seznámit jej se správným užíváním předmětů nájmu, jakožto i s půjčovním řádem a povinnostmi z něho vyplívajícími.
Provozovatel má právo požadovat úhradu jemu vzniklé škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.

Doporučení
Doporučujeme chránit si kotníky pevnou obuví a používat helmu.

V Jablonci nad Nisou dne 8. června 2012 Petr Bažant

Příloha číslo 1 – ceník půjčovného

  4 hodiny 1 den 2 dny 3 dny delší doba výpůjčky
Dospělí 190,- 250,- 400,- 550,- dohodou
Děti do 15ti let 100,- 190,- 300,- 410,- dohodou


Příloha číslo 2 – sazebník při ztrátě či poškození
Kostka Hill Cross – 5.290,- Kč
Kostka Tour Cross – 5.590,- Kč
Kostka Kid Mini – 2.590,- Kč
Duše – 100,- Kč
Plášť – 700,- Kč
Helma dospělá – 900,- Kč
Helma dětská – 550,- Kč
KPZ – 750,- Kč

DOKUMENTY